fbpx

Kungsparken/Nya Allén/Haga Kyrkoplan

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 07-10-2014

Hot om förvanskning. De mycket kulturhistoriskt värdefulla och känsliga stadsrummen och parkmiljöerna kring Haga Kyrkoplan, Kungsparken och Nya Allén i Göteborg hotas av förvanskning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under Göteborg. Det är en unik kulturmiljö med höga stadsbyggnads- och parkhistoriska värden som även innerhåller flera värdefulla fornlämningar. Kungsparken är den fd fältvallen som fungerade som en yttre befästning av staden. När Göteborg expanderade utanför befästningsgördeln i början av 1800-talet gjordes de gamla befästningsvallarna om till ett brett parkbälte som därmed skilde den gamla staden innanför Vallgraven från den nya staden utanför. På liknande sätt avsattes nuvarande Haga Kyrkoplan som en park som skilde den äldre arbetarestadsdelen Haga från den nya Vasastaden. Hela miljön är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården och upptagen i kommunens bevarandeprogram. Planerna innebär att Station Haga, en av tre nya stationslägen, byggs under Rosenlundskanalen/Kungsparken/Haga kyrkoplan. Under Allén/Kungsparken och Parkgatan byggs tågtunneln i lera, vilket innebär att den måste byggas i öppet schakt. Tänkta stationsuppgångar med tillhörande byggrätter planeras i stationens norra och södra ändar. Åtgärderna skulle innebära bortschaktning och reducering av fornlämningar, parkanläggningar och ålderdomliga träd från 1800-talets början. I den miljökonsekvensbeskrivning, med avseende på kulturmiljön, som Göteborgs stad låtit ta fram konstateras även att stationsuppgångarna kommer att få en mycket stor negativ konsekvens för kulturmiljön. Ett av de mest karakteristiska inslagen i Göteborg, Kungsparken, riskerar att förvanskas. Västlänken är en del av de satsningar som görs inom Västsvenska paketet. Satsningarna omfattar vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar. Västlänken är en järnvägstunnel under Göteborg som möjliggör genomgående tågtrafik mellan Olskroken och Almedal. Tunneln ska ha stationer vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.

Externa länkar
Info om Västlänken
Miljökonsekvensutredning, kulturmiljlö

keyboard_arrow_up