Kulturmiljöns hantverk vid Dacapo

Dacapo Hantverksskola är ett nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk. Inriktningarna är byggnation, trädgård och landskapsvård. Målgruppen är de yrkesgrupper som konkret bygger, anlägger, underhåller, odlar och sköter. Skolan erbjuder tre längre utbildningsprogram och vissa fristående kurser, samt bedriver forskning och hantverksmässigt utvecklingsarbete.

Utbildningsverksamheten

Dacapo Hantverksskola ligger i Marie-stad. Alla funktioner ligger samlade i stads-parken Johannesberg: studentboende, föreläsningssalar, bibliotek, grupprum, ateljéer, skolträdgård, växthus, byggövningsgård, sågverk, timringsplan, murhus, snickeri och smedja.

Hantverksskolan har två längre utbildningsprogram inom kvalificerad yrkesutbildning: Trädgårdens hantverk och design (100p) och Bygghantverk (80p), samt en ettårig nationell påbyggnadsutbildning i Landskapsvård (40v). Utbildningarna är förankrade i yrkeslivet genom att företag ingår i skolledningen och genom att en tredjedel av utbildningen är förlagd till arbetsplatser. Varje årskurs omfattar 20 studerande, tillsammans 100 studerande. Eleverna kommer från alla delar av Sverige, de flesta från de tre storstadsområdena. Ett mindre antal från andra nordiska länder, mestadels från Norge.

Behöriga sökande har, utöver standardbehörighet, en grundläggande hantverksutbildning eller konstnärlig utbildning. Antagning sker med hänsyn till utbildning, yrkeserfarenhet och arbetsprover.
Hantverksskolan erbjuder vissa kortare yrkeskurser, i huvudsak om mur och puts.

Pedagogisk profil

Grunden för undervisningen är hantverket, i teori och praktik. Eleverna ska få kunskaper och färdighet i gestaltning, historia och ekologi. Lärandet sker genom handledning och stöd i praktiskt arbete. De flesta kursmoment genomförs i full skala. Rekonstruktioner eller nyskapande av modeller, redskap, byggnadsdelar, planteringar, byggnader, anläggningar och landskap är skolans materiella kursplaner. Lärarkollegiet representerar flera olika professioner inom kulturmiljöns hantverk. En del av undervisningen ges även av föreläsare och instruktörer från näringsliv eller forskningsinstitutioner.

Forskning och hantverksutveckling

Skolans forskning och hantverksmässiga utvecklingsarbete, som försörjer undervisningen med kunskap, bedrivs i Arkivet för trädgård och bygghantverk. Arkivets uppgift är dels att undersöka och upprätthålla de hantverksmetoder som blivit historiska och inte längre tilllämpas, dels att forska och utveckla inom kunskaps- och yrkesfältet. Forskningen är bebyggelsehistorisk utifrån ett hantverksperspektiv. Utvecklingsarbetet syftar till att inlemma praktisk erfarenhet i utforskningen av bebyggelsehistoria, och att återvinna glömd kunskapstradition för framtidens produktion. Analys och redovisning sker med hantverket som medel. Pågående projekt i arkivet handlar om kalkbruk, timmermansgeometri, byggnadssnickarens verktyg, August Holmbergs byggnadsminnen samt undersökning av sydsvensk byggnadsteknik och byggprocess under pågående restaurering av Örnanäs gård.

Projektverksamhet

En projektorganisation – Ateljén för högre studier i trädgård och bygghantverk – ska med exempel visa hur skolans verksamhet kan användas i vidare sammanhang än de kulturhistoriska genom samverkan med företag. I projektarbeten får byggnadsarbetare, trädgårdsarbetare och lantarbetare möjlighet att bedriva fördjupningsstudier, samtidigt som företag kan tillgodogöra sig kunskap och kompetens från forskning och utbildning. I Ateljén bedrivs ett stadsbyggnadsprojekt med fullmurade enfamiljshus, en trädgårdsterapeutisk daglig verksamhet, trädgårdsutveckling av Folkets park, förundersökningar inför ett rekonstruktionsprojekt i Löddeköpinge, samt skötselplanering för Johannesbergs park.

Framtidsplaner

Skolan kommer att investera inom ett eu-projekt i lokaler, utrustning och pedagogiska redskap. Parallellt prövas om hantverksskolan kan inordnas som en -avdelning inom Institutionen för miljö-vetenskap och kulturvård vid Göteborgs universitet. Beprövad erfarenhet och yrkesskicklighet är grund för bedömning. Målet är att examen utfärdas på två nivåer: en yrkeshögskoleexamen alternativt högskoleexamen efter 80 poäng. En ämnesfördjupande påbyggnad om ytterligare 40 poäng ger en kandidatexamen.

Gunnar Almevik

Rektor för Dacapo hantverksskola.

1/2002