fbpx

Korstorps gårdar, Mariestad

Län: Västra Götaland
Ort: Mariestad

Ur Kulturmiljöutredning – påverkan landskap, Planeringsunderlag, Detaljplan för Korstorp 2:1 m.fl., Mariestads kommun 2023-02-10. Utförd av Rådhuset Arkitekter AB

”I den kulturarvsanalys som utförts i samband med Trafikverkets arbete med ny väg E20 Förbi Mariestad har en översiktlig känslighetsanalys gjorts där värdefulla bebyggelse- och landskapshistoriska värden identifieras. I rapporten lyfts Korstorps gård och den mindre enheten Ramslåttern, som ligger strax utanför planområdet. Både Korstorps gård och Ramslåttern består av välbevarad 1700-talsbebyggelse och gårdsmiljöerna har bedömts inneha ett mycket stort kulturhistoriskt värde, se figur 11 och 12.

Korstorp gårdsmiljö har anor från 1600-talet. Miljön karaktäriseras av flera faluröda gårdsbyggnader i traditionell gruppering kring den stora ålderdomliga manbyggnaden från 1700-talet som ligger på en höjd i skogskanten. Gården har under 1800-talet haft flera officerare som ägare och kan ha fungerat som militärt boställe.”

”Aktuellt landskapsavsnitt är beläget på gamla ängar och utmarker. Här möts tre landskapskaraktärer, från det öppna odlingslandskapet i norr till det mer halvöppna som slutligen övergår till det mer slutna skogslandskapet i söder. Viktiga karaktärselement i området är åkerholmar, allé, stenmur, odlingsrösen, småvatten, större solitärträd och de äldre gårdsmiljöerna Korstorp och Ramslåtten. Gårdsmiljöerna har bedömts inneha mycket stora kulturhistoriska värden. Vägnätet i området karaktäriseras av småvägar som mer eller mindre ligger i sina ursprungliga lägen.

De planerade byggnaderna kommer att tillföra en annan skala i landskapet vad gäller volym, både ytmässigt och i höjd, jämfört med befintliga byggnader i området. I det öppna odlingslandskapet i norr och nordväst bedöms exploatering med de tillåtande byggrätterna innebära stora konsekvenser för landskapets upplevelsemässiga värden, medan konsekvenserna i syd, sydväst och öster bedöms bli måttliga-stora om kantzonerna med skog och vegetation kan bibehållas. Med en anpassning av skala till närliggande bostadsbebyggelse och om andra åtgärder för landskapsanpassning genomförs finns förutsättningar för att mildra konsekvenserna ytterligare.”

”Exploateringen bedöms som helhet innebära stora negativa konsekvenser för kulturlandskapet i form av visuell påverkan, barriäreffekter och då värden som vittnar om landskapets agrarhistoriska utveckling kommer att försvinna.”

Läs hela utredningen här

Läs samtliga handlingar i ärendet här

Press

”Fabriken förändrar vyn – här blir påverkan som störst: ”Upplevs på långt håll””, Mariestadstidningen 2023-05-16

”Grannarna till batterifabriken vädjar: ”Öka skyddsavståndet till 300 meter””, Mariestadstidningen 2023-05-10

 

keyboard_arrow_up