Kommentar angående planerna på vindkraftsindustri på Gotland

Bilden visar välbevarade Silte kyrka. Bakom kyrkan, mot klarblå himmel sticker 10 vindsnurror upp.
Bildmontage som visar vy mot Silte kyrka om föreslaget vindkraftsområde Mästermyr realiseras. (Förstora genom att klicka på bilden)
Illustration: Bernström Akustik HB, Richard Bernström.

Svenska byggnadsvårdsföreningen värnar bebyggelsearvet i människans och samhällets tjänst. Föreningen ska bland annat verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras samt för att skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik.

Sveriges kyrkor är det viktigaste samlade kulturarvet vi har från svensk medeltid. De gotländska kyrkorna utgör en unik del av detta kulturarv med 92 synnerligen välbevarade medeltida kyrkor i ett historiskt kulturlandskap. Kyrkomiljöerna ligger tätt med i genomsnitt mindre än sex kilometer till nästa kyrka och har som helhet ett så högt kulturhistoriskt värde att eventuell nominering till världsarv har diskuterats. Gotland är som helhet ett nationallandskap av riksintresse för turism och friluftsliv. Tätt över hela ön ligger områden av riksintresse, naturreservat och Natura 2000-områden.

 

Tycker du artikeln är intressant och viktig? Stöd vårt arbete genom att bli medlem!

 

Enligt förslaget till översiktsplan för Gotland redovisas ett femtontal industriområden för vindkraft på ön. Exempelvis mellan Ljugarn och Lojsta föreslås ett 8000 hektar stort område för 70 kraftverk om 200-300 meters höjd, samma höjd som Sveriges hittills högsta skyskrapa Karlatornet i Göteborg, fem gånger högre än kyrktornen. Kraftverken placeras på 600 kvadratmeter stora betongfundament som går flera meter ner i marken. Området mellan verken kommer att genomkorsas av ledningar och det krävs nya breda vägar och uppställningsplatser för att få verken på plats och för underhåll. Framförallt de åtta kringliggande kyrkomiljöernas torn kommer att förlora sin dominans i landskapsbilden och det historiska kulturlandskapet med dess jordbruks- och skogsmark förstörs för all framtid. Men också kyrktorn längre bort kommer att få samsas med de höga vindkrafttornen i vyerna. Om även de andra föreslagna industriområdena för vindkraft byggs ut kommer inte många kyrkomiljöer att återstå utan kraftig negativ påverkan. Ett genomförande av vindkraftsutbyggnaderna enligt översiktsplanen skulle enligt föreningens uppfattning kraftigt strida mot nationella miljökvalitetsmål, gällande lagar och Landskapskonventionen.

Vindkraft är en viktig del av vår energiförsörjning och en komplex fråga med många aspekter som ligger utanför Byggnadsvårdsföreningens verksamhetsområde. Men vi vet dock att Gotland redan har ett högt antal vindkraftverk i relation till landareal och antal invånare jämfört med landet i övrigt. Energiförsörjningen på ön består idag av vindkraft till 50 procent. Det är väl känt att det behövs även andra energislag för en stabil elförsörjning, då det ofta inte blåser när det är som kallast och elen behövs som bäst. Gotland har ett mycket rikt fågelliv som drabbas av kraftverken; ornitologiska föreningen har konstaterat att dödsorsaken för havsörnarna till 70 procent är kollision med kraftverkens vingar. Med fler kraftverk kommer fågeldöden att öka, vilket strider mot artskyddsförordningen.

Utifrån föreningens verksamhetsområde handlar dock bedömningen om att värna det nationellt och internationellt unika synnerligen välbevarade gotländska kulturlandskapet med nära hundratalet medeltida kyrkomiljöer. I debatten har nämnts att några procent av Sveriges landareal behövs för vindkraft. Det bör därför finnas betydligt mindre känsliga områden för vindkraftsetablering. Det är inte rimligt att just detta medeltida kulturarv – Gotlands kyrkomiljöer och det historiska kulturlandskapet – ska offras för storskalig industrietablering.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har tidigare yttrat sig över förslaget till Översiktsplan Gotland 2040.

Här kan du läsa en debattartikel om planerna, tidigare publicerad i tidningen Gotlands Allehanda 2022-03-05

 

Tycker du artikeln är intressant och viktig? Stöd vårt arbete genom att bli medlem!