fbpx

Län: Halland
Ort: Laholm

Barnkolonin Kirunakolonin byggdes under 1920-talet. I Kulturmiljö Hallands bebyggelseinventering har byggnaden fått klass B, det vill säga byggnad av omistligt värde som bör skyddas i detaljplan eller områdesplan.

En ansökan om rivning har lämnats in, och detaljplanen håller på att ändras för att möjliggöra byggandet av 30–50 lägenheter på platsen. Detaljplanen har varit ute på samråd och skickas nu vidare för granskning. Länsstyrelsen påpekar i samrådsredogörelsen att det vore bättre om kommunen arbetade för att bevara och utveckla den gamla Kirunakolonin istället för att riva. Samhällsbyggnadskontoret anser dock att byggnaden är i för dåligt skick för att bevaras.

Kirunakolonin skulle återigen kunna fungera som en viktig samhällsfunktion med positiva kulturella och sociala värden både för boende och besökare i Mellbystrand.

Planprogram: https://www.laholm.se/globalassets/upload/miljo–och-byggnadsnamnd/samhallsbyggnadskontoret/detaljplaner/03-granskning-detaljplaner/amot-151-m.fl/dpl-amot-1_51_planbeskrivning.pdf

Plankarta: https://www.laholm.se/globalassets/upload/miljo–och-byggnadsnamnd/samhallsbyggnadskontoret/detaljplaner/03-granskning-detaljplaner/amot-151-m.fl/dpl-amot-1_51_m.fl_plankarta.pdf