fbpx

Kårevägen 103

Län: Stockholm
Ort: Kårsta stationssamhälle, Vallentuna
Datum: 19-07-2018

Gata i Kårsta stationssamhälle med stora villaträdgårdar. Den äldre bebyggelsen längs vägen utgör en betydande del av det gamla järnvägssamhället som växte fram efter det att Kårsta station byggdes kring sekelskiftet. Vegetationen i trädgårdarna samt obebyggda tomter i området vittnar om tidigare ängsmark i form av skikt av hassel, äldre ek och björk. Karaktären i området präglas mycket av den smala vägen kantad av de stora lummiga trädgårdarna samt hus som åt ena sidan är placerade nära inpå vägen.
Området ska anslutas till kommunalt vatten/avlopp och kommunen vill lösa detta genom att inkludera vägen i en detaljplan för ett större område där ett villaområde (”Kårsta Park”) ska byggas på i största del obebyggda tomter nordost om Kårevägen. I detaljplanen föreslås att kommunen tar över gatorna i området och rustar upp dessa till kommunstandard vilket för Kårevägen innebär asfaltering samt en breddning från ca 4 till 9,5 m inklusive diken.
För att bekosta gatuutbyggnaden ska fastighetsägarna betala vilket är möjligt enligt PBL, och flera av de stora tomterna får även betala för styckningsrätten som tillkommer. I och med sin plan klargör kommunen att man vill förtäta Kårsta gamla järnvägssamhälle, samtidigt som den höga taxan för, kan medföra att fastighetsägare känner sig tvingade att stycka för att kunna bo kvar.
I kommunens egen kulturmiljöutredning fastslås att miljön är kulturhistoriskt värdefull och flera tomter föreslås få skydd från avstyckning för att bevara områdets karaktär. Kårevägen bör enligt utredningen inte asfalteras eller breddas.
Förändringen riskerar att påverka upplevelsen av kulturmiljön på platsen samt i framtiden leda till rivning av hus och äldre uthus.
Kårevägen ligger inom Riksintresse för kulturmiljövård K76 som framförallt omfattar den oskiftade byn men också två stora herrgårdar samt ett öppet odlingslandskap med äldre vägnät och gravfält. I riksintressebeskrivningen nämns att Roslagsbanans tillkomst har präglat bebyggelseutvecklingen, och Kårevägen utgör en väl bevarad påminnelse om hur ett tidigt järnvägssamhälle såg ut.

Externa länkar
Förslag till ny detaljplan 

keyboard_arrow_up