Jumkilsgatan 8 och 10

Län: Uppsala
Ort: Uppsala

I korsningen Jumkilsgatan-Dalgatan finns två välbevarade, nyklassicistiska bostadshus från 1920-talet, ritade av Gunnar Leche. De hotas nu av rivning med anledning av en ny detaljplan. Rivningsplanerna har uppkommit genom initiativ från ägaren till fastigheten. Den nya detaljplanen förutsätter att båda husen rivs och ersätts av två två-våningshus + takvåning. Området regleras av en befintlig detaljplan med bestämmelser om byggnadshöjd. 1920-talshusen tillhör ett äldre trädgårdsstadsområde i denna del av Uppsala.

Byggnadsnämnden klubbade igenom rivningslov redan 2013, utan att invänta Upplandsmuseets yttrande i saken. I ett yttrande skriver Upplandsmuseet att de nya husen blir för höga och bryter av mot områdets karaktär med samlad bebyggelse av trädgårdsstadskaraktär.

Byggnadsnämnden i Uppsala går dock vidare med detaljplanen trots protester från boende i området som yttrat sig och framfört kritik bland annat med hänsyn till att de nya husen blir för höga och att de gamla husen ska bevaras istället för att rivas. Planförslaget går nu vidare till granskning, som pågår fram till slutet av september.

Uppdatering 15 oktober 2019
600 namn har insamlats mot planförslaget som medför rivning av de två husen. Länsstyrelsen har dock inte några invändningar mot planförslaget, trots Upplandsmuseets yttrande.