John Ericssonsgatan 4

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Rivningslov har getts till funkisbyggnaden på John Ericssonsgatan 4, vid Norr Mälarstrand. Grannfastigheten är det blåklassade Markelius kollektivhus, som också skulle påverkas av en rivning. Hela gatan är känslig för förändring. Byggnadsvårdsföreningen (SBF) har överklagat rivningslovet och skriver i sitt yttrande bland annat: ”Rivningslov har beviljats för en grönklassad 30-talsbyggnad belägen intill det kända “Markeliushuset” på Kungsholmen i Stockholm. Huset utgör en del av en välbevarad helhetsmiljö. Huset innehåller aluminatbetong och är i dåligt skick varför rivningslov beviljats. SBF anser dock att underlaget för rivningsbeslutet brister eftersom det saknas ett väl utrett renoveringsalternativ. SBF yrkar därför att rivningslovet upphävs och anser att ett renoveringsalternativ bör utredas noggrant innan frågan slutgiltigt kan avgöras.”

Läs Svenska byggnadsvårdsföreningens hela yttrande här:
https://byggnadsvard.se/overklagande-over-rivningslov-for-fagelbarstradet-12-kungsholmen-stockholm/