fbpx

Alla har vi känt ullfiberns hygroskopiska egenskaper in på bara huden. Ullens förmåga att buffra och avge fukt ger en oförändrat torr upplevelse oavsett hur mycket vi svettas. Att isolera hus med fårullsfiber är egentligen bara en skalförändring. Madeleine Tunbjer berättar om uppstarten av en svensk produktion av fårullsisolering.

Det finns idag omkring 300 000 får i Sverige, 80 % av grovullen kan ge cirka 250 ton tvättad ull eller 10 000 kubikmeter. Av den kan man få ut 100 000 kvm färdig isolering om tjockleken är 10 centimeter.

Det är nu nästan två år sedan. Vi satt i solen och pratade om landsbygdens framtid, mitt bland de böljande kullarna i Brösarp på Österlen. Hobbybonden, Hans Sandgren, berättade att han just hade klippt sina får, men att textilindustrin ratar ullen eftersom fibrerna är för korta och grova. »Visst borde man kunna göra isolering av ullen?«, utbrast jag. Så föddes isolen, projektet som ska omvandla skräpull till en av marknadens bästa isoleringsmaterial. Har man fördelen av att arbeta i ett team, kan man lätt gå från ord till handling.
När en svensk fårbonde kan konkurrera med billigt kött från Nya Zeeland tack vare ökad efterfrågan från nya konsumentgrupper, samtidigt som tackorna producerar råvaran till en förnyelsebar isoleringsprodukt – då uppstår klara synergier. Närproduktion, kretsloppsstrategier och diversifierad landsbygdsutveckling bidrar till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig framtid.
Innovationsprojektet får bidrag till utvecklingskostnaderna av bland andra EU. Huvudman är den ideella föreningen Friendly Development Group. Vi har alla olika yrkesbakgrund, allt från konstnärer till fårfarmare. Det som förenar oss är just idén att mötet mellan olika kompetenser gör det möjligt att hitta nya perspektivoch nytt handlingsutrymme. Vår verksamhet tillhör vad som brukar kallas den sociala ekonomin, vilket innebär att vi har samhällsnytta och inte vinstintresse som vår främsta drivkraft.

Isoleringen tar form vid labförsöken i Tyskland. Nästa steg är lamdatester på LTH.

Ull i formfasta skivor
Just nu pågår arbetet med att utveckla produkten, ta fram prototyper och ett logistiksystem för insamling av råvaran. En grundlig analys har gjorts av råvarutillgång, tvätt- och produktionssystem och tillämpning i byggnadskonstruktioner. Som alla nya producenter inom ett fält har vi försökt identifiera nyckelfaktorer och nyckelpersoner och gjort flera omvärldsanalyser.
På den internationella marknaden finns producenter av ullfiberisolering, men de använder kardningsmetoder och så kallad »crosslapping«. Det ger en produkt lämplig för horisontella applikationer på en underliggande yta, som i vind- och golvbjälklag. Vårt fokus är att ta fram en formfast tredimensionell isolerskiva som fungerar till både vertikala och horisontella ytor. Den möjliggör en kostnadseffektiv montering i vägg- och takkonstruktioner. Produkterna kompletterar därmed varandra.

»Nonwoven« teknologi
Vi har valt en teknik som kallas »randomized airlaying«. Det är en pneumatisk tryckluftsbaserad process som fördelar fibrerna slumpmässigt i en tredimensionell stabil struktur. På det viset kan man styra både densitetens variation och tjocklek. Det ger ett stort luftinnehåll med marginell konvektion vilket förutom att isolera, har goda ljuddämpande effekter. Randomtekniken utvecklades av RANDO machine i USA med början för 20 år sedan. Det är en enklare och billigare process jämfört med traditionell kard- och crosslappingteknologi. Den kan användas för fler typer av applikationer och kombineras med andra naturfibermaterial. Detta ger utrymme för intressanta samarbeten framöver med fiberproducenter av exempelvis lin och hampa.

Minimal påverkan
För bindning av fibrerna har vi valt att fokusera på termisk inblandning av en smältfiber kallad PLA, Poly Lactic Acid, som tillverkas av majsstärkelse via en fermentationsprocess. Fibern har fått stor genomslagskraft på marknaden den senaste tiden på grund av sina miljövinster. Den är 100 % komposterbar och kan alltså återföras till naturen utan ytterligare miljöpåverkan. Produktion av ett ton majsfiber, istället för polyester, innebär en besparing på 10 000 fat olja! PLA används idag inom plastindustrin för framställning av vissa engångsmaterial så som bestick, muggar, tallrikar och matförvaring. Under våra labförsök i Tyskland arbetar vid med temperaturer mellan 130–160 grader.

Insekts- och brandskydd
Ullfibern är visserligen självslocknande, men man rekommenderar ändå tillsatser som förhindrar brand och framförallt insektsangrepp. Dock krävs betydligt lägre koncentrationer jämfört med andra naturfiber. Medel som används i naturfiberbaserad isolering idag är Borax, Fosfater, Sulfater, Vattenglas, Lavanil (bifenthrin) och Kaliumtitanat.
Den mest använda tillsatsen är Borax som är ett naturligt förekommande salt. Borax är ett kemiskt ämne och används i allt från kläder till livsmedel. På en skala från 1–4 klassas den enligt den lägsta graden i hälsofarlighet. Det är enbart i närkontakt som eventuella hudirritationer kan uppstå. Väl inuti byggnadskonstruktionen gör den ingen skada. Borax är ett kristallint ämne som inte emitterar till rumsluften.
Ett annat alternativ vi har diskuterat är Kaliumtitanat. Processen innebär att den positivt laddade ullfibern (surt PH) kopplas till det negativt laddade K–saltet och en elektrostatisk och stabil koppling sker. Det är en förening som inte förändras över tid.

Fuktskador i moderna byggnader
Det senaste decenniets jakt på energieffektivitet har inneburit policyförändringar gällande byggkonstruktioner. De ökande problemen med fuktskador och sjuka hus som har uppstått under senare år, har sannolikt flera orsaker. I bakgrunden finns politiska ambitioner att minska energiförbrukning och klimatpåverkan som inneburit avregleringar av tidigare rigorösa byggnormer för begränsning av fukt och mögelproblematik.
Kravet på luftspalter finns inte kvar. Idag har 30 000 nya hus byggts med så kallad enstegstätning. Kenneth Sandin, docent i byggteknik på LTH i Lund är inte övertygad om att den nya modifierade enstegstätningen, goretex fasad, kommer förhindra uppkomsten av fuktskador i konstruktionen. Byggbranschen utvärderar inte nya byggmetoder ordentligt. Istället utför man experiment i full skala på slutkundernas, det vill säga husägarnas bekostnad. Sjuka hus uppkommer av röta orsakad av fukt som trängt in eller inneslutits i byggkonstruktionen. Det finns också risk för påväxt i ventilationsutrymmen, grund, kallvind och på ytterfasad eftersom mer isolering ger kallare och fuktigare utrymmen utanför det isolerade utrymmet.

Naturfiber vinner mark och konkurrenskraft
Till min husrenovering i början av 1990-talet letade jag efter isolermaterial som inte byggde på principen att stänga in sig i ett tätskikt av plast. Särskilt inte i ett hus som i bästa välmåga stått och andats i över hundra år. Med mycket möda lyckades jag hitta en dansk som körde hela vägen hit i en ombyggd brödbil och sprutade in före detta tidningspapper i mitt hus.
Idag, 20 år senare, är cellulosaisolering ett accepterat och produktutvecklat isolermaterial som hittat sin marknad i samtidens »vagga till vagga« ekonomi. Längtan efter att bo i energieffektiva men sunda hus, medvetenheten om att vi behöver minska vårt ekologiska fotavtryck, gör att många intresserar sig för naturfiberisolering. I Tyskland stiger andelen stadigt och utgör nu hela 8 % av marknaden. Certifiering utifrån livscykelanalyser, alltså en produkts miljöpåverkan under hela sin livstid, blir allt vanligare. Enligt det tyska certifieringssystemet Naturplus, måste isoleringen innehålla minst 85 % naturfiber enligt certifieringskraven. Ullfiberisolering klarar dessa gränsvärden med goda marginaler.
Eftersom vår egen utvecklingsprocess är tidskrävande, har vi påbörjat import från BlackMountain i Wales. Vi hoppas på så sätt att arkitekter, ekobyggare och byggnadsvårdare ska börja använda fårullsbaserad isolering i sina projekt. Synergieffekterna och miljöaspekterna är påfallande goda, och vi vill göra vad vi kan för att ullfiberisolering ska bli ett naturligt val.

ULLFIBERISOLERING

 • Starkt hygroskopisk – det vill säga har förmåga att buffra och transportera vattenånga genom konstruktionen så att den förblir torr.
 • Håller fukt upp till 35% av sin egen vikt utan att förlora i isoleringsförmåga.
 • Värmer när det är kallt och svalkar när det är varmt, likt en klimatanläggning.
 • Ger energifördelar både i produktion och i värmeekonomi.
 • Självslocknande.
 • Tvättad före tillverkning och ger inte upphov till allergier.
 • Naturligt skydd mot svamp- och mögelangrepp.
 • Neutraliserar giftiga emissioner i miljön.
 • Mycket god ljuddämpande förmåga.
 • Förblir formstabil under husets hela livslängd.
 • Helt förnybar organisk del inaturens kretslopp.


ANDRA ISOLERINGSMATERIAL MED NATURFIBER

»Vilken isolering man väljer bör i första hand styras av huruvida det är våta eller torra byggnadsdelar som ska isoleras och beroende på vad som finns tillgängligt i trakten. Isoleringar med naturfiber kan fördela fukt och kräver inte sårbara plastfolier. Det ger robustare konstruktioner än de med mineralfiber.«

Varis Bokalders Energiboken 2011

 • Cellulosafiberisolering framställs av gamla dagstidningar eller nyproducerat papper. Det finns som lösfyllning och skivor samt som drevremsor.
 • Hampafiberisolering är mattor av hoppressade fibrer från hampaväxtens stjälk.
 • Kutterspån var förr vanligt som lösfyllnad i väggar och tak.
 • Linfiberisolering består av linfibrer som är för korta för textiltillverkning. Fibrerna limmas ibland ihop till mattor med potatisstärkelse.
 • Träullscement finns som skivor och block. De består av träull, kalkstensmjöl med cement eller magnesium som bindemedel.

Madeleine Tunbjer

Friendly Development Group, ordförande Isolen ideell förening.

madeleine.tunbjer@friendlygruppen.se

2/2012

keyboard_arrow_up