fbpx

Hotell Bellevue

Län: Stockholm
Ort: Dalarö, Haninge kommun

Hotell Bellevue är ett välkänt landmärke alltsedan uppförandet på 1880-talet. Byggnaden, en tolkning av holländsk renässansstil, är det enda exemplet i sitt slag på Dalarö. Hotellet och området runtom, med sina små grusvägar och trähus, speglar viktiga skeden i Dalarös historia som sommarnöjesmiljö. Bellevue har fungerat som hotell i över 80 år.

I nuvarande detaljplan är skyddsbestämmelsen för byggnaden q1 (kulturhistoriskt värdefull, får ej förvanskas) och marken markerad med q (kulturhistorisk miljö av stort värde och ny bebyggelse får ej ske). Dalarö i sin helhet liksom planområdet är av riksintresse. Planområdet omfattas också av områdesskydd enligt miljöbalken till skydd för turism och rörligt friluftsliv. Genom att den äldre detaljplanen ändras inträder även strandskydd. Det råder således ett trefaldigt skydd för planområdet enligt miljöbalken.

För fastigheten föreligger förslag om ny detaljplan vilken möjliggör att hotellbyggnaden görs om till lägenheter för permanentboende. I trädgården uppförs fyra nya enbostadshus, alla med olika utformning. Vid vattnet placeras ett kallbadhus med bastu. Hotell Bellevue är det tredje området längs Dalarös kustlinje som nu riskerar förvanskning; på Lyngsåsa har 13 nybyggda trevåningshus med 51 lägenheter uppförts. På platsen för det rivna Strand hotell vid färjeläget finns sen ett år tillbaka en parkeringsplats i väntan på uppförande av ett 30-tal lägenheter. 

Foto: Olle Dolk
keyboard_arrow_up