fbpx
Det finns byggföretag som satsar på att fortbilda sina medarbetare i byggnadsvård. Två hantverkare under utbildning understryker här ett tegeltak med kalkbruk. Olika bruksblandningar och kalktyper provas, liksom olika typer av slevar. Fotograf/Illustratö

Då byggnadsvårdskunnig hjälp behövs – hur hittar jag den? Var finns hjälpen när man inte klarar av renoveringen själv? Få yrkesverksamma hantverkare behärskar de gamla teknikerna eller har känsla för vilka material som skall användas. Men de finns!

Äger man ett äldre hus kommer man förr eller senare att behöva anlita professionell hjälp till arbeten som man kanske inte kan utföra själv. Att hitta konsult- och byggföretag som har rätt kompetens för att ta sig an ett äldre hus bland de byggföretag som finns i telefonkatalogen kan vara svårt. I regel är det bara ett mindre antal som har den kunskap och de erfarenheter som krävs för att en restaurering av ett äldre hus skall bli lyckad.

Här får du några råd hur du kan gå till väga för att finna den hjälp du behöver. Det kräver en del arbete. Men det ökar sannolikheten för att du i slutändan skall bli nöjd med resultatet.

Ring länsmuseet

Är du osäker på hur du skall vårda huset, är det första du bör göra innan du sätter igång att ringa länsmuseet eller länsstyrelsen. Be att någon av deras bebyggelseantikvarier kommer och tittar på huset. De kan bedöma byggnadens kulturhistoriska värde och du får möjlighet att diskutera dina planer. De kan också ge tips om hur andra fastighetsägare tillgodosett behov eller löst problem liknande dina. Skriv gärna ned de frågor du har före besöket.

Nu kan du fortsätta att söka efter konsult- och byggföretag som kan hjälpa dig. Att finna företag med den kompetens som behövs kräver en del arbete. Många företag säger sig ha erfarenhet av att renovera gamla hus. Olika människor lägger olika innebörd i dessa ord. Det kan betyda allt från att utföra en kvalificerad restaurering under antikvarisk kontroll till total ombyggnad så att det gamla huset ser ut som ett nytt. Det behöver inte vara fel – det beror på vad du vill ha. Men det är viktigt att se till att man menar samma sak.

Innan kofoten kommer fram

Det gäller för dig som beställare att vara tydlig om vad det är för resultat du vill uppnå. Bästa sättet är att ta hjälp av en arkitekt eller ingenjör med erfarenhet av restaureringsarbete. De kan hjälpa dig att bedöma skador och underhållsbehov. Behöver du göra en försiktig ombyggnad kan de föreslå anpassningar utifrån husets villkor. De kan upprätta en projekteringshandling där det i detalj beskrivs vad som skall göras och hur det skall utföras. I projekteringshandlingarna förtydligas och tolkas dina önskemål så att de blir styrande för det kommande arbetet. Det är en bra investering. Kostnaden för projekteringen utgör sannolikt bara en liten del av den totala kostnaden. En erfaren projektör kan också hjälpa dig att spara. En bra projektör kan avgöra vad som faktiskt måste göras och vad som fungerar som det är – bara det eftersatta underhållet utförs. Projektören vet att det i regel räcker med mindre reparationer. Man når oftast långt med att bara lappa och laga. Det bästa bevarandet är att göra så litet som möjligt.

Hitta rätt

Det finns alltså både konsult- och byggföretag som har kunskaper om och erfarenheter av hur äldre hus bör vårdas. Problemet är bara att sortera ut dem från de andra företagen som kanske är bättre inom något annat område. För att få reda på vilka dessa företag är, kan man även få hjälp av länsmuseet eller länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Där finns bebyggelseantikvarier som är inblandade i restaureringsarbeten som utförs på byggnader med mycket stort kulturhistoriskt värde, t. ex. kyrkor och byggnadsminnesmärkta hus. Genom dessa ärenden har de i regel fått god kunskap om vilka projektörer och byggföretag i länet som har ett särskilt intresse av att arbeta med vård av äldre byggnader. De kan ge tips om vilka företag man kan vända sig till.

Länsmuseet eller länsstyrelsen kan naturligtvis inte rekommendera ett visst företag och kan inte heller lämna någon typ av garanti för att ett företags arbeten håller en viss kvalitet. Men de kan berätta vilka företag som regelmässigt medverkar i kvalificerade restaureringssammanhang. De kan alltså hjälpa till med en »grovsortering«. Men kom ihåg att det fortfarande är ditt ansvar att till sist välja företag.

I flera län bedrivs ibland fortbildnings- och utvecklingsprojekt som rör praktisk byggnadsvård. Ta genom länsmuseet eller länsstyrelsen reda på om något sådant projekt har ägt rum och vilka företag som eventuellt medverkat. Om ett företag deltagit i ett sådant sammanhang är det en signal om att de har ett särskilt intresse för den här typen av uppdrag.

Referensobjekt

Ett bra sätt att få uppfattning om hur konsult- eller byggföretaget arbetar är att be att få titta på några hus de jobbat med tidigare. Prata med fastighetsägarna och ta reda på hur företaget skötte kontakterna med dem. Är de nöjda med bemötandet? Lyssnade företaget på fastighetsägarnas önskemål? Blev resultatet bra? Höll företaget det utlovade priset? Titta också på hur företaget utfört detaljer som är viktiga för dig. Olika firmor kan vara bra på olika saker. Det är viktigt att det utförda arbetet »känns rätt«, dvs. motsvarar de förväntningar och önskemål du har.

Börja med att anlita en projektör. Det finns ingen anledning att kontakta mängder med företag. Det slösar bara bort din egen och deras tid. Välj ut ett par företag som du uppfattar har medverkat i väl utförda restaureringsarbeten tidigare. Be dem komma och titta på ditt hus. Berätta hur du vill att resultatet skall bli. Hänvisa till de objekt som projektören arbetat med tidigare och som du tittat på. Förklara tydligt vad det är du vill ha hjälp med. Be att få prisuppgift skriftligen med en tydlig beskrivning av vad som ingår i uppdraget. Välj sedan den som du vill skall utföra uppdraget.

Uppmätning

Ett mycket bra sätt att lära känna huset är att låta mäta upp det. Det kan projektören hjälpa till med. Genom uppmätningsarbetet tvingas man studera byggnaden i detalj. Det bidrar också till förståelsen för vilka förändringar huset har genomgått. Om man vet orsaken bakom sitt hus egenheter har man också kanske lättare att acceptera att detaljer från olika tider kan få synas. Dessa detaljer berättar mycket om husets historia och gör det bara mer intressant.

Undersök huset

De flesta fastighetsägare känner sitt hus brister och förtjänster. Ändå kan det vara svårt att själv bedöma vad som behöver göras. Det är vanligt att man själv överdriver behovet av reparationsarbete. Det ser ofta värre ut än vad det är. Låt projektören undersöka huset och göra en skadeinventering. En kopia av uppmätningsritningarna kan användas för detta ändamål. Varje enskild skada kan ritas ut på ritningarna. Det visar mycket tydligt omfattningen av de arbeten som måste göras.

Kombinera den tekniska undersökningen med historiska efterforskningar i olika arkiv. Det är ett spännande detektivarbete som ger fördjupade kunskaper om huset och dess historia. Sammantaget kan uppmätningen och arkivstudierna ge en god bild av byggnadens utveckling och förklara förändringar i huset.

Efter undersökningen av huset har projektören en god bild av vilka skador som finns och vad som är angeläget att åtgärda. Diskutera igenom åtgärdsbehovet. Är det mycket som måste göras kan arbetena kanske delas in i etapper. På så sätt kan kostnaden fördelas på flera år. Allt måste kanske inte göras direkt.

När ni bestämt vad som skall göras är det dags att projektera arbetena. I projekteringen beskrivs vad som skall göras och hur det skall utföras. Det är instruktionen som ligger till grund för byggföretagets arbete. Ju bättre projektering, desto smidigare kommer själva arbetet att löpa. Det blir också lättare för byggföretaget att lämna ett korrekt pris. Saknas projekteringshandlingar eller om de bara översiktligt beskriver de planerade arbetena, blir det svårt för byggföretaget att beräkna kostnaderna. Ett bristfälligt underlag kommer också att störa arbetet, eftersom många diskussioner och ställningstaganden måste göras allteftersom arbetena fortskrider.

Bygglov?

Kontrollera om du måste söka bygglov för de planerade arbetena. Stadsbyggnadskontoret ger upplysningar om arbetena är bygglovspliktiga och vilka handlingar som i så fall behövs. Projektören kan också hjälpa dig med dessa frågor.

Nu är det dags att välja byggentreprenör. Gör på samma sätt som när du valde projektör. Fråga museet och kontakta några av de företag som rekommenderas. Be att få titta på referensobjekt. Med en projektering som underlag har du goda förutsättningar att handla upp arbetena. Det är klart beskrivet vad som skall göras och hur det i detalj skall utföras. Byggentreprenören behöver inte gissa sig till dina önskemål. Det behöver inte heller bli diskussioner i efterhand på grund av missförstånd. Projektören kan hjälpa dig med upphandlingen. Erbjud två tre företag att lämna pris på arbetena. Be att de kommer och tittar på huset så att ni gemensamt kan gå igenom projekteringen och oklarheter redas ut.

Även om det finns ett bra projekteringsunderlag är det vanligt att det dyker upp saker som man antingen inte tänkt på eller inte haft förutsättningar att bedöma. Skador kan ha varit dolda i konstruktionen. Var därför beredd på att det kan tillkomma kostnader. Företaget har ju lämnat ett pris utifrån anbudsunderlaget och det är inte rimligt att förvänta sig att det skall behöva bekosta åtgärder som varken du själv eller projektören upptäckt. Finns ett detaljerat projekteringsunderlag är det dock enklare att avgöra vad som faktiskt ingick i anbudet och vad som är tillkommande arbeten.

Goda nätverk

En fördel med att anlita ett byggföretag med erfarenhet av restaureringar är att slippa leta traditionella material själv. De företag som är specialiserade på restaureringsarbeten har etablerade relationer med underleverantörer av de särskilda material och produkter som behövs. De har också underentreprenörer för vissa specialhantverk som de regelbundet använder sig av. De har således ett fungerande nätverk som är viktigt för slutresultatet. Det är bra om man redan från början planerar in möten med viss regelbundenhet under byggtiden. Det dyker alltid upp frågor under vägen som måste lösas. Då kan man samla frågorna till dessa tillfällen.

Dokumentera

Man glömmer fortare än man tror. Det är roligt både för en själv och efterkommande om byggnaden och de arbeten som utförs dokumenteras. Gör det själv, men be även byggföretaget göra en enkel dokumentation av sitt arbete t. ex. saker som hantverkarna upptäcker under arbetet och reparationer de utför.

När arbetena avslutats bör alla parter göra en genomgång. Utgå från projekteringshandlingarna. Ta med fördel hjälp av projektören. Efter slutbesiktningen kan alla parter konstatera om allt utförts enligt specifikationen, eller om något har missats och måste åtgärdas.

Alla dessa turer låter kanske onödigt krångliga och det verkar kanske som de passar bättre på riktigt stora byggen. Men det här är lika viktigt vid restaureringsarbeten på ett vanligt hus. En förundersökning och en ordentlig projektering kanske bara tar några dagar. En uppmätning ytterligare några dagar, om den som gör det är erfaren. Det här är investering som är värd sina pengar. Ni skall sedan leva med huset i många år. Då är det viktigt att resultatet är bra och att ni kan vara nöjda med de arbeten som utförts. Med det perspektivet kan det vara att lura sig själv att snåla in på projekteringsarbetet.

Underhållsplan

De stora kostnaderna kommer när underhållet är eftersatt och orsakat skador som kräver större reparationer. Regelbundet underhåll bevarar byggnaden och håller kostnaderna nere. Mycket av det kan man göra själv. Annat kan vara mer besvärligt och kräver att man anlitar en firma.

Gör en plan för de kommande 10-20 årens underhållsbehov tillsammans med projektören. Då vet man när det är dags att utföra underhåll. Kostnader och arbete kan fördelas så att det inte blir så betungande. Har du just genomfört en stor restaurering är det en bra grund för att börja ett planerat underhåll. Trivdes du med det företag som genomförde restaureringen, fortsätt anlita den firman för de kommande underhållsarbeten du inte utför själv. Det företaget känner ditt hus och vet vad som är gjort. Det är tryggt att veta. En husdoktor i bokstavlig bemärkelse.

Henrik Larsson

Byggnadsantikvarie, verksam vid Länsstyrelsen i Gävleborgs län samt styrelseledamot i Svenska föreningen för byggnadsvård.

0/2000

keyboard_arrow_up