Hjälp oss att påverka!

Finns det kulturvärden i din omgivning som kunde tas tillvara bättre? Under 2010 fortsätter vi att uppmärksamma hotade byggnader och miljöer genom att sätta upp dem på Gula listan. Men vi behöver din hjälp! Tipsa oss om hotade byggnader. Tillsammans sätter vi fingret på en obekväm verklighet, och förhoppningsvis kan vi göra något åt den!

Sedan listans start har vi sett hur kulturvärden hotas av brist på underhåll, krav på snabba vinster, dålig efterlevnad av PBL osv. Endast ett fåtal har räddats – flera har rivits och för många är framtiden fortfarande oviss. Redan i början av 2010 växte listan med sex byggnader och omfattar nu ca 65 objekt.

80 små stugor ska bort. Bland nykomlingarna på listan hittar vi bl a ett kolonistugeområde intill Hökarängsbadet i Stockholm. Kommunen vill riva de ca 80 små enkla stugorna från 1930-talet och upphäva strandskyddet för att bygga bostäder. Inte en krona i ersättning utgår till kolonisterna. Stockholms stadsmuseum har i sitt yttrande påtalat att området har stora kulturhistoriska värden och att det bör bevaras. Dessutom är området klassat som en ekologiskt känslig zon. »Det är olika intressen som står mot varandra«, sa Petter Lindfors, exploateringsnämndens ordförande, i en intervju i DN den 23/1. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, hotade djur- och växtarter och ett vackert rekreationsområde får här stå tillbaka. Hökarängens friluftsförening har startat en namninsamling mot förslaget och genom debatterande på internet vill de få politikerna att ändra sig.

Hotade byggnadsminnen. I Kiruna planerar LKAB att utöka brytningen av järnmalm. Staden kommer successivt att behöva flyttas under de kommande åren. Flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att rivas eller flyttas – däribland stadshuset, uppfört i mitten av 1960-talet efter ritningar av Arthur von Schmalensee, och järnvägsstationen, ritad av Folke Zettervall 1915. Trots att byggnaderna är klassade som byggnadsminnen saknas utredning om hur de ska hanteras i den kommande planeringen. I Malmberget är framtiden oviss för Bolagshotellet, ritat av Hakon Ahlberg 1930. Byggnaden ligger inom Bolagsområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården. En stor del av den äldre bebyggelsen stängslades in hösten 2009 då den hamnat inom rasriskområden. Vad som nu händer är oklart.

Stadssymbol förfaller. I Säffle hotas både vattentornet från 1914 och en gammal smedja vid Sunds herrgård av förfall. Vattentornets siluett har blivit en symbol för staden. Sedan det togs ur bruk 1958 har det stått tomt och idag är underhållet starkt eftersatt. Samma osäkra framtid står sommarnöjet Lövudden i Örnsköldsvik inför. Byggnaden uppfördes omkring 1900 i en för tiden typisk arkitektur, även om den idag till viss del är ombyggd. Den nya ägaren har för avsikt att riva byggnaden och stycka av tomter till försäljning.

Rivet trots protester. I slutet av 2009 revs två av listans byggnader – Aspuddens badhus i Stockholm och Glumshammars gård i Karlstad. Aspuddens badhus öppnade 1919 som ett »renlighetsbad« för arbetarbefolkningen i Aspudden. Den 7 december inleddes rivningen trots att både Stadsmuseet och boende i Aspudden motsatt sig beslutet. Protesterna var många, men de kunde inte hindra rivningen. Glumshammars gård, med anor från 1700-talet, var utpekad som kulturhistoriskt värdefull i kommunens inventeringar. Efter över trettio års bristande underhåll har nu gården rivits. Svenska byggnadsvårdsföreningens Värmlandssektion skriver på sin blogg att kulturhistoriska inventeringar förefaller vara ett overksamt arbetsredskap för att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse – i varje fall i Värmland. En studie de genomfört visar att merparten av de i inventeringarna utpekade landsortsgårdarna idag, trettio år senare, är rivna, förfallna eller kraftigt förvanskade.

Överklagat av föreningen. För att påverka måste vi engagera oss! Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagade nyligen beslutet att anta detaljplanen för Centralposthuset på Drottningtorget i Göteborg.

Byggnaden uppfördes 1919–1925 och är sedan 1995 skyddat som byggnadsminne. Trots det planeras en hotellbyggnad i 14 våningar inom fastigheten. I överklagandet hänvisade vi till vårt tidigare yttrande där vi pekat på det kortsiktiga i att låta en kommande brukares lokalprogram ligga till grund för beslut om ändring i strid med ett byggnadsminnes skyddsföreskrifter. En byggnadsminnesförklaring syftar till ett långsiktigt bevarande av kulturvärden. Överklagandet avslogs med hänvisning till att Byggnadsvårdsföreningen inte var berättigad att överklaga. Svenska Byggnadsvårdsföreningen kommer nu att skriva till Riksantikvarieämbetet och Boverket för att uppmärksamma denna brist i lagstiftningen. Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet har kallat ombyggnaden av posthuset för ett våldtäktsförsök på ett av stadens allra värdefullaste byggnadsverk.

Centralposthuset i Göteborg.

Smedjan vid Sunds herrgård i Säffle

Bolagshotellet i Malmberget. Göteborg.

Johanna Roos

Bebyggelseantikvarie vid Minne och miljö AB.

johanna@minneochmiljo.se

1/2010