Hästen 21, Norrmalm

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Hötorgscity och Sergels torg jämte omgivande stadsmiljö är ett konsekvent genomfört modernistiskt storstadscentrum från 1950-1970-talet. Miljön är en viktig symbol för Stockholms city, inte minst Hötorgshusen som med sin höjd tydligt framtonar i stadsbilden och anger citys läge. Det finns ett högt kulturhistoriskt värde i det väl planerade samspelet mellan den grönklassade byggnaden Hästen 21 och de blåklassade angränsande byggnaderna NK, tillbyggnad till NK, entrébyggnad mot Regeringsgatan och Parkaden. Samtliga dessa byggnader är ritade av namnkunniga arkitekter.

Det aktuella planförslaget möjliggör avsevärt högre hushöjd, vilket innebär ytterligare ett steg mot att skymma symbolen för City i stadsbilden, d.v.s. Hötorgshusen. En genomtänkt helhetsverkan mellan de befintliga byggnaderna bryts. Ett fint och typiskt exempel på en modernistisk byggnad som uppfördes på 1970-talet och som vittnar om citys successiva utbyggnad rivs. Förslaget innebär därför påtaglig skada på riksintresset och strider både mot det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och mot paragrafer i PBL till skydd för det byggda kulturarvet. Dessutom bör nämnas att planförslaget enligt miljökonsekvensbeskrivningen leder till ökad klimatpåverkan under 120 år jämfört med om byggnaden inte rivs. Planförslaget strider således även mot det nationella miljökvalitetsmålet.

Svenska byggnadsvårdsföreningens skrivelser hittar du här