fbpx

Hälsingegård i Sörhoga

Län: Gävleborg
Ort: Forsa socken, Hudiksvalls kommun

Uppdatering 2023-02-03

Gårdsstommen är nu flyttad till by inte långt ifrån sin ursprungsplats. Gårdsflytten är ett bra exempel på resurshushållning med traditionella metoder.

Uppdatering 2021-07-17
Västergården är nu nedmonterad. Ystegården finns kvar.

Ystegården och Västergården
Byn Sörhoga består av två gårdar, Ystegården och Västergården. De är tätt placerade och har inte påverkats av skiftesreformerna. Sedan en tid har de samma ägare och de två fastigheterna har slagits samman. Ägaren har ansökt om rivningslov för en av byggnaderna.

Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och byn som består av två gårdar är unik genom ett en byggnad i mitten delas av de två gårdarna. Byggnaden har höga hantverksmässiga och arkitektoniska värden. I Forsa finns ett tiotal mycket utsirade dörrar bevarade. De är tillkomna under 1800-talets första hälft och kallas Forsadörrar. Det är breda, vitmålade enkeldörrar med rika skärningar i form av blommor, bandflätor och inskurna bibeltexter. Västergården har en sådan dörr.

Gården ligger inom riksintresse, och det finns områdesbestämmelser för att säkerställa kulturmiljön inom området. I bestämmelserna påpekas att ändring av en byggnad inom området kan påverka både den enskilda byggnaden och omgivningen. Rivning av byggnaden skulle innebära en förändring av den ålderdomliga bystrukturen och lämna Ystegården kvar som ensamgård istället för den nuvarande bymiljön. Det skulle påverka landskapsbild och den historiska berättelsen.

Ägaren har fått rivningslov, trots fyra remisser som talade emot. Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg och Länsstyrelsen har yttrat sig och är emot rivning.

keyboard_arrow_up