Gustav III:s torg i Östersund

Län: Jämtland
Ort: Östersund

Östersunds kommun vill bebygga Gustav III:s torg, det ena av den gamla innerstadens två torg. Man ser själva torget som en obebyggd tomt i stället för ett medvetet gestaltat stadsrum. 2019 beslutade Östersunds kommunfullmäktige att underteckna ett avtal där Diös Fastigheter AB ensamma utvecklar exploateringsområdet med undantag av allmän platsmark. Vid Gustav III:s torg ligger byggnadsminnet Gamla Teatern vars monumentalitet medvetet skapats genom att torget varit dess förgård. Såväl länsstyrelsen som länsmuseet Jamtli har i sina respektive remissvar under samrådsfasen uttryckt kritik till förslaget samt att om det genomförs kan bli en skada på riksintresset. I uttrycket för riksintresset Östersund står: ”Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden med den äldsta planen från 1788, nya kvartersrader i norr, öster och söder under 1800-talet samt den s.k. Nystan efter en plan från 1881 – gatunät, platsbildningar och tomtindelning. Den förindustriella stadens bebyggelsekaraktär med låg trähusbebyggelse, hus i gatuliv, större borgargårdar i centrala lägen och glesare bebyggelse mot stadens utkanter”. Gustav III:s torg ligger i Nystan och är just en sådan platsbildning som nämns i riksintresset. Dessutom är den planerade nya bebyggelsen tänkt att vara högre än den omkringliggande, vilket strider mot den äldre stadens skala.

Samtliga handlingar via Östersund kommuns hemsida

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skickat in skrivelser i ärendet

Om planförslaget 

Remissvar Jamtli

Foto: Andreas 2008, CC BY-SA 3.0
Foto: Gamla teatern sedd från det nyanlagda Nytorget, 1894. Foto: Jamtli/Edvard Waagsböe