fbpx

Gustav III:s torg i Östersund

Län: Jämtland
Ort: Östersund

Östersunds kommun vill bebygga Gustav III:s torg, det ena av den gamla innerstadens två torg. Man ser själva torget som en obebyggd tomt i stället för ett medvetet gestaltat stadsrum. 2019 beslutade Östersunds kommunfullmäktige att underteckna ett avtal där Diös Fastigheter AB ensamma utvecklar exploateringsområdet med undantag av allmän platsmark. Vid Gustav III:s torg ligger byggnadsminnet Gamla Teatern vars monumentalitet medvetet skapats genom att torget varit dess förgård. Såväl länsstyrelsen som länsmuseet Jamtli har i sina respektive remissvar under samrådsfasen uttryckt kritik till förslaget samt att om det genomförs kan bli en skada på riksintresset. I uttrycket för riksintresset Östersund står: “Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden med den äldsta planen från 1788, nya kvartersrader i norr, öster och söder under 1800-talet samt den s.k. Nystan efter en plan från 1881 – gatunät, platsbildningar och tomtindelning. Den förindustriella stadens bebyggelsekaraktär med låg trähusbebyggelse, hus i gatuliv, större borgargårdar i centrala lägen och glesare bebyggelse mot stadens utkanter”. Gustav III:s torg ligger i Nystan och är just en sådan platsbildning som nämns i riksintresset. Dessutom är den planerade nya bebyggelsen tänkt att vara högre än den omkringliggande, vilket strider mot den äldre stadens skala.

Om planförslaget: https://byggnadsvard.se/index.php?gf-download=2021%2F04%2FUnderrättelse-om-granskning_Centrum_2-1.pdf&form-id=13&field-id=18&hash=cf9c9485f3193145164db845848f0da97af99ff12e755bc15ed43f58fd3de7b6

Remissvar Jamtli: https://byggnadsvard.se/index.php?gf-download=2021%2F04%2FLänsmuseet-Jamtlis-remissvar-om-Gustav-IIIs-torg-Östersund.pdf&form-id=13&field-id=18&hash=fdb65bfe3c424aff819106ab7c414cee350fb053e0069dca67d1379bd0d4638f

Färgbild: Gamla teatern. Foto: Wikicommons/Andreas
Svartvit arkivbild: Gamla teatern sedd från det nyanlagda Nytorget, 1894. Foto: Jamtli/Edvard Waagsböe

Meny