fbpx

Län: Blekinge
Ort: Ronneby

Fastigheten Gunhild 7 ligger inne i Ronneby, mitt emot järnvägsstationen. Huset uppfördes strax efter 1898 och har haft samma utseende sedan takkuporna monterades 1922. Byggnaden har blivit räddad en gång förut då en tidigare fastighetsägaren drog sig ur. Nu har nästa fastighetsägare fått  rivningslov i byggnadsnämnden. Skötseln är mycket eftersatt men hela konstruktionen är enkel och traditionell och bereder inga större svårigheter för en renovering. Byggnadstypen, mindre flerfamiljshus av trä från sekelskiftet 1900, är underrepresenterad i Ronneby stadsmiljö.

Uppdatering 2022-10-14
Det gamla ödehuset från 1800-talet på Gunhild 7 får lov att rivas, det beslutade Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i oktober 2022.

Uppdatering 2022-02-08
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun beslutade i maj 2021 att bevilja rivningslov för fastigheten. Eftersom detaljplanen inte innehåller några förbehåll gällande bevarande av byggnaden, ansåg nämnden att rivningsbegäran inte kunde nekas.

Blekinge museum överklagade nämndens beslut och yrkade på att beslutet upphävdes. Länsstyrelsen för i sitt beslut ett resonemang om huruvida museet har haft rätt att överklaga eller inte. Blekinge museum är en stiftelse utan vinstintresse, med god lokal  förankring och allmänhetens förtroende. Utifrån detta anser länstyrelsen att Blekinge museet uppfyller kriterierna enligt Miljöbalkens 16 kap 13 §, och att klagorätt föreligger. Lokala överväganden bör ges stor betydelse i fråga om vad som är kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Länsstyrelsens bedömning utifrån platsbesök är att byggnaden är såpass kulturhistoriskt värdefull att den omfattas av förvanskningsförbudet i PBL 8 kap 13 §, samt att den är möjlig att renovera. Det enskilda intresset att riva väger inte tyngre än det allmänna intresset att bevara byggnaden. Länsstyrelsen avslår därför ansökan om rivning.

Nu håller vi tummarna för att byggnaden snart ska kunna markeras som Räddad här i Gula listan, när överklagandetiden har gått ut.

keyboard_arrow_up