fbpx

Grynmalaregården i Lund

Län: Skåne
Ort: Lund
Datum: 18-05-2017

Uppdatering 3 juni 2020

I sin dom meddelar mark- och miljödomstolen den 5 maj 2020 att Svenska byggnadsvårdsföreningens överklagan avslås. Domstolen menar att planförslaget inte strider mot ÖP eller FÖP. Vidare tar man upp att varken nämnden eller länsstyrelsen har bedömt att genomförandet av planen har betydande miljöpåverkan. MMD bedömer att planförslaget inte påtagligt kommer att skada riksintresset i Lunds tätort, eftersom Grynmalaregården inte är utpekad i bevarandeprogrammet för Lunds stad. Påpekas bör att bevarandeprogrammet framtogs under 1970-talet, då byggnaden bara var 30 år gammal.

Anmälan till Gula listan 2017

Grynmalaregården är ritad av arkitekt Gun Sjödin och är Lunds äldsta kommunala dagis. Dagiset rymmer nu också en förskola. När dagiset startades 1945 var de flesta barnen från den fattiga stadsdelen Nöden och på den tiden bodde personal i huset. Personalbostäderna avskaffades efter ett par år, eftersom verksamheten behövde mer utrymme.

Den nuvarande Grynmalaregården är enligt kommunen i ett dåligt ”tekniskt skick” och uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö och tillgänglighet fullt ut. Mot bakgrund av detta bedömer man att kostnaderna för att åtgärda detta inte är försvarbara. Gården ligger dessutom enligt kommunen orienterad på ett sådant sätt att fastigheten som helhet blir svår att utnyttja på ett effektivt sätt. Efter att ha provat tre alternativ, två där gården bevarades och ett tredje där den revs, valde man till slut det tredje. Man har därför förordat en rivning och uppförande av en ny skola på platsen.

Stadsantikvarien har bedömt att en rivning skulle vara negativ för kulturvärdena, men stadsbyggnadskontoret pekar på att det finns andra välbevarade miljöer från den aktuella tiden. Dessa finns dock i andra delar av staden, och försvarar därför knappast argumentet för en rivning.

Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen delar vi stadsantikvariens syn. Grynmalaregården är ett synnerligen välbyggt hus med stora såväl arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värden. Och en rivning skulle innebära en onödig och irreversibel förlust av en viktig exponent för samhällets utveckling. Vi har därför idag den 18 maj placerat Grynmalaregården i Lund på den nationella Gula listan över hotade svenska kulturmiljöer, med förhoppning om att Lunds Kommun ska tänka om kring rivningsplanerna.

Externa länkar

Grynmalaregården på väg mot rivning | Skånska Dagbladet 20 april 2016
Grynmalaregårdens förskola | Lunds Kommun
Facebookgruppen Rädda Grynmalaregården i Lund
Namninsamling Rädda Grynmalaregården i Lund

keyboard_arrow_up