fbpx

Gröna huset i Karlstad, Midegården, Thor 4 och 14

Län: Värmland
Ort: Karlstad
Datum: 20-07-2016

Den sedan länge q-märkta Midegården, även känd som ”Gröna huset” på stadsdelen Herrhagen i Karlstad, uppförd i mitten av 1800-talet och sannolikt stadsdelens äldsta bostadshus, hotas av rivning då kommunen godkänt fastighetsägaren Wermlands Invests, rivningsansökan. Detta trots att man vid två tidigare tillfällen avslagit samma rivningsansökan med hänvisning till de kulturhistoriska värdena. Beslutet går stick i stäv såväl med stadens eget arkitekturprogram som med de prioriteringar som gjort kring kulturhistoriska värden i den långsiktiga översiktsplanen. Beslutet går också stick i stäv med Värmlands Museums åsikt, där man skarpt avrådde från ett beviljande av rivning. Kommunen hänvisar till ett skriande behov av bostäder och fastighetsägaren, vars VD Josefin Knarrström Bergh tillika är ordförande i Fastighetsägarna i Karlstad, kommenterar i en intervju i lokal media att ”man måste inte bevara allt”. Under åren som gått har fastighetsägaren låtit huset stå utan löpande underhåll utan att kommunen vidtagit åtgärder.
Kommunens beslut tycks ligga i linje med en nyvunnen syn på kulturarvet som möjligt att offra genom att ställa det mot behov av nya bostäder. ”En avvägning har gjorts mellan olika allmänna och enskilda intressen. Det all- männa intresset för nya bostäder och det allmänna intresset för nuvarande bygg- nads kultur- och bevarandeintresset har särskilt präglat denna prövning. Avvägningen mellan de två intressena har resulterat i att värdet av att åstadkomma fler bostäder i det aktuella läget överväger bevarandeintresset av aktuell byggnad.” skriver kommunen i sitt granskningsutlåtande.
Förnyelse på bekostnad av det utpekade kulturarvet sålunda. Vilket är illavarslande för hela stadens utpekade kulturarv. Och ganska nedslående för alla dem som de senaste åren lagt stor möda på att lyfta intresset för kulturarvet bl a genom kommunens digitalt tillgängliga Arkitekturprogram.
Rivningslovet har överklagats och fortsättning följer.

Externa länkar
Omdiskuterat bygge blir av när Gröna huset rivs | NWT 2015-10-17
Gröna huset väcker frågan. Vilken sorts stad är det egentligen vi vill ha? | Operation Karlstads Stadsmiljöblogg
Negativt besked för Gröna villan | VF 2016-05-18
Detaljplan för del av kv Thor. Granskningsutlåtande | 2016-05-18
Synpunkter på detaljplan kv Thor | Operation Karlstads Stadsmiljöblogg 2016-05-01 
Detaljplan för del av kv Thor | www.karlstad.se
”Man måste inte bevara allt” | NWT 2015-12-12

keyboard_arrow_up