fbpx

Glidgjuta murstock med kalkbruk?

Mitt hus från 1910-talet har en murstock i ursprungligt skick som är murad med tegel och putsad invändigt och utvändigt med kalkbruk. Murstocken har varit oanvänd väldigt länge och bruket i de övre delarna av rökgångarna är nu helt borta. Jag vill gärna renovera murstocken så att jag kan börja elda igen och skulle gärna vilja glidgjuta den invändigt med kalkbruk. För det första, är det ens tillåtet? För det andra, vilket slags kalkbruk bör jag använda och i vilken blandning? Och är det svårt att få kalkbruket att fästa?

Svar:

En tillsynes enkel frågeställning som är ganska komplex när man börjar nysta. Men vi gör ett försök.

Skorstenarnas utformning och egenskaper styrs genom PBL, Plan och bygglagen (2010:900) och regelverket BBR, Boverkets byggregler, innehåller föreskrifter och allmänna råd (BBR 5, brandskydd). Under BBR 5:425 Skorstenar regleras utformning och material vid nybyggnation och ändring, dessa är dock inte så specifika utan behöver tolkas.

I ett användarskede går sedan lagen om skydd mot olyckor (2003:778) in som anger att det är kommunen som ansvarar att bla brandskyddskontroll genomförs och i denna skall bland annat kontroll av skador eller förändringar av det tekniska utförandet och tryckförhållande och täthet ingå. Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har bestämt (MSB 2014:6). Från och med 1:a januari 2015 är intervallen 2, 3 eller 6 år. Har inte anläggningen en kontroll inom dessa tidsramar så inträder ett generellt eldningsförbud.

En lång, men viktig, introduktion till dina frågor. Är skorstenen i bra skick är det ”bara” tätheten som ska säkerställas. Med vilket material som detta görs finns inte reglerat – så ja, det fungerar med kalkbruk. Historiskt har lerbruk varit det vanligaste för att senare gå över till kalkbruk och nu finns även specialprodukter för detta ändamål på marknaden. Och tekniskt går det att få kanalen tät med alla dessa material, så oftast är det andra kriterier som styr vilket material man väljer med för och nackdelar som alltid. Lera är mjukast (skadar murverket minst men behöver underhållas oftare), kalkbruk lite hårdare och keramisk glidgjutning hårdast. Hårdheten kan på lång sikt bli ett problem i gamla hus som rör sig och som behöver kunna vädra ut fukt.

Om du väljer att använda ett kalkbruk skulle jag förorda ett hydrauliskt kalkbruk av medium styrka, NHL 3,5. Gärna en blandning med volymdelar en del kalk och två delar sand.

Som alltid är förarbetet viktigt så en väl rengjord kanal, fri från sot så långt det går. Förvattna ganska mycket och gärna med samma utrustning som du kommer att använda att dra kanalen med, skumgummikudde eller motsvarande. Vill man kan man tillsätta lite såpa eller en svag ammoniaklösning i den första förvattningen/ rengöringen.  Om du ämnar att göra det själv så kan det vara bra att det utförs i två omgångar där första dragningen blir ett säkerställande av vidhäftning som får torka innan nästa dragning görs för att skapa en slät kanal.

Tänk på att glidgjutning/ säckdragning är ett sätt att täta kanalerna, är skorstenen eller dess inre kanalväggar dåliga så måste detta åtgärdas innan. 

keyboard_arrow_up