fbpx

Gamla Lidingöbron

Län: Stockholm
Ort: Lidingö
Datum: 16-11-2018

Gamla Lidingöbron är en unik fackverksbro i stål med nitade förband som byggdes mellan 1917-1925. Denna typ av stålbroar uppfördes endast i en begränsad period i slutet av 1800-talet fram till i början av 1900-talet vilket gör att de som finns kvar är extra värdefulla. Bron är tillsammans med gamla Årstabron från 1929 ensamma om den vackra bågkonstruktionen av stålfackverk, Sichelbåge. (Den senare är statsägd och byggnadsminne).

Beslut
Trots att Gamla Lidingöbron har ett dokumenterat högt kultur- och teknikhistoriskt värde tog inte dess ägare, Lidingö stad, hänsyn till detta när man 2012 snabbt beslutade att öns landmärke skulle rivas till förmån för en ny enklare betongbro.

Året innan, 2011, hade Miljö- och stadsbyggnadskontoret beställt en kulturhistorisk värdebeskrivning som konstaterade att bron var unik och bevarandevärd. Dokumentet togs dock aldrig med i beslutsunderlaget som var sammanställt av Tekniska förvaltningen, den avdelning som håller i och är ansvariga för projektet kring bron. Inte heller på in

formationsmötet i stadshuset den 18 oktober 2012 som var menat att informera medborgare och politiker om underlagets innehåll och vad man kommit fram till.
Principbeslutet att riva bron forcerades fram trots att ett flertal röster i publiken ansåg att det gick för fort. De som var där bad att man väntade med beslutet för att ta fram ytterligare underlag.

Detta ignorerades och bara tre vardagar senare togs beslut om rivning i tekniska nämnden, dagen efter i kommunalstyrelsen och en månad senare i kommunfullmäktige.

Detaljplan
Brons kulturhistoriska värden nämndes först i detaljplanen 2015 efter att Länsstyrelsen kritiserat frånvaron av en sådan beskrivning. De ansåg till och med att kommunen hade förminskat värdet av bron. Stockholms Skönhetsråd och Stockholm läns museer m fl motsatte sig också rivning och underströk brons unika värde.
Länsstyrelsen godkände aldrig någon rivning av bron men har inget mandat att stoppa rivningar de anser vara felaktiga om det inte gäller byggnadsminnen. Man föreslog kommunen att ta fram alternativa lösningar.

Det har hela denna tid funnits ett alternativt bevarandeförslag, presenterat redan 2011 för öns ledande politiker och som också har visats 2010 på Arkdes (fd Arkitekturmuseet) vilket togs upp upprepade gånger av en besökare under informationskvällen och senare skriftligt vid samrådet, vilket inte heller togs någon notis om.

Osant påstående
Trots att den kulturhistoriska värdebeskrivning inte fanns med i beslutsunderlaget 2012, har man skrivit både i samrådsredogörelsen och i detaljplanen för ”Lilla Lidingöbron” 2015 att man använt sig av den beställda kulturhistoriska värdebeskrivningen från 2011 inför det principbeslut som togs 2012. Det är helt enkelt inte sant.

De presentationer på infomötet som framfördes berörde endast den tekniska undersökningen av bron och ekonomiska kalkyler. Det var inte heller öppet för diskussioner och idéutbyte utan allt var i princip redan bestämt.

Förvanskning
Efter kritiken från länsstyrelsen om att Lidingö stad förminskat brons värde i planbeskrivningen togs delar ur den kulturhistoriska värdebeskrivningen med i detaljplanen – som vinklades på vissa ställen – för att rättfärdiga rivningsbeslutet och få det att framstå som mindre förödande för Lidingös kulturarv.
Genom att använda sig av värdebeskrivningens språkbruk men ändra den ursprungliga betydelsen i vissa liknelser eller slutsatser förvanskade man vad byggnadsantikvarien och broexperten Sven Olof Ahlberg skrivit. De stycken där man modifierat textinnehållet får en klang av ”goddag yxskaft”.
Nedan ett exempel ur detaljplanen under rubriken Kulturmiljö:

”Även om upplevelsevärdet av Gamla Lidingöbron kommer försvinna vid en rivning kommer den nya bron kunna tillskrivas ett upplevelsevärde liknande Gamla Lidingöbron. Skillnaden ligger i upplevelsen av konstruktionen”.

Det ironiska är också att man inte heller visste hur en ny bro skulle se ut eftersom man överlämnat ansvaret för den slutgiltiga utformningen till en framtida vinnande entreprenör. Allt innehåll är producerat av tekniska förvaltningen och det har genomgående saknats både antikvarisk och estetisk kompetens.

Externa länkar

Tidningsartikel
Kulturhistorisk värdebeskrivning
Artikel ur Mitt i Lidingö
Artikel från Lidingösidan 
Gamla Lidingöbron nu listad som hotad bebyggelse

keyboard_arrow_up