fbpx

Fullersta bio

Län: Stockholm
Ort: Huddinge
Adress/kvarter: Norrängsvägen 1/Kv Städet 16

Uppdatering 4/2 2020

Länsstyrelsen har ogiltigförklarat kommunens bygglov, och inget överklagande har inkommit efter det. Huddinge Konstnärsklubb har inkommit till Länsstyrelsen med en begäran om byggnadsminnesförklaring. I det ärendet är ännu inget beslut fattat. Byggnadens framtid är fortfarande oviss, eftersom man inte vet hur den ska användas framöver.

Datum: 10/9 2019

Huddinge kommun har givit sig själv bygglov för att göra stora ändringar i en funkisbyggnad från 1931. Anledningen till ändringarna är att ljudstörande verksamhet planeras för huset, varför till exempel 11 fönster måste muras igen (blinderas), innertaket i teatersalongen sänkas med mera.

Den antikvariska utredning som gjorts inför bygglovsansökan fastslår att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde enligt Plan- och bygglagens 8 kap § 13, det vill säga att det är förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. ”Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde med välbevarad funktionalistisk exteriör. Fasaden har, trots några utbytta fönster och vissa material i butiksentréer, behållit det ursprungliga utseendet.” Stockholms länsmuseum skriver i ett utlåtande: ”Byggnaden är, vad jag kan se, unik i sitt slag och bör hanteras som “särskilt värdefull” i plan- och bygglagen. /Johanna Ulfsdotter, begyggelseantikvarie.”

Fullersta bio har ingen beteckning i gällande detaljplan från 1985 avseende byggnadens kulturhistoriska värde men i inventeringen av Huddinge kommuns kulturmiljöer, gjord av Stockholms länsmuseum, beskrivs miljön runt Fullersta gård med biografen som en känslig miljö med högt kulturhistoriskt värde.

Byggnaden uppfördes ursprungligen som Konsumaffär och biograf. Den har senare använts för teaterverksamhet och av konstförening. Om ombyggnaden genomförs blir konsekvenserna bland annat att rumsvolymer går förlorade i butikslokal och teatersalong, att vissa ursprungliga byggnadsdetaljer tas bort och att verksamheterna påverkas.

En namninsamling för Fullersta bios bevarande finns här: https://www.skrivunder.com/stoppa_fordarvandet_av_fullersta_bio

Utlåtande om kulturhistoriskt värde: Bilaga 6, BTN, Städet 16, Antikvariskt utlåtande och konsekvensbeskrivningBilaga 6.1, BTN, Städet 16, Antikvariskt utlåtande och konsekvensbeskrivning

Meny