fbpx

Förslaget till översiktsplan vore förödande

Stenkyrka kyrka, Gotland är ett tydligt exempel på kyrkobyggnadens samspel med omkringliggande landskap. Foto: Kateryna Baiduzha 2018, CC BY-SA 4.0

Vindbruksplanerna i förslag Översiktsplan Gotland strider mot skyddet för naionallandskapet och Landskapskonventionen. Det unika historiska kulturlandskapet skulle förvanskas för alltid.

Gotland utgör nationallandskap av riksintresse på grund av höga natur- och kulturvärden. Enligt miljöbalken får exploateringsföretag komma till stånd endast om dessa värden inte påtagligt skadas; det är de samlade konsekvenserna för natur- och kulturvärdena inom hela det geografiska området som ska bedömas.

Ramdala kyrka i Blekinge med intilliggande vindkraftverk är ett talande exempel på hur illa placerade vindkraftverk påverkar avläsningen och det fysiska intrycket av ett kulturhistoriska landskapet. Foto: Kulturlandskapet Blekinge 2021

Sverige ratificerade den europeiska Landskapskonventionen 2011. Detta innebär att ett landskapsperspektiv ska tillämpas i politiken för regional utveckling, kultur- och naturmiljövården med mera. Landskapskonventionen är dock inte ens omnämnd i översiktsplanen.

Översiktsplanen täcker ön i sin helhet och det är i denna planprocess som hänsyn och samordning ska ske avseende nationella och regionala mål, riksintressen och exempelvis Landskapskonventionen. Ett eller ett par vindbruk behöver kanske inte medföra skada på Gotlands landskap som helhet. Men med vindbruk över stora delar av ön innebär planerna förödande ingrepp i öns landskapsbild.

De gotländska odlingslandskapen med 91 välbevarade kyrkomiljöer utgör en omistlig del av landets kulturarv. Gotlands Museum lade 2009 fram en förstudie om eventuell nominering till UNESCOS världsarvslista. En slutsats är att argument talar för att de gotländska medeltida kyrkorna skulle kunna bli ett världsarv samt att detta skulle stärka hela ön som besöksmål och också öppna möjligheter för fördjupad forskning kring kyrkorna. Det är anmärkningsvärt att frågan om ett eventuellt världsarv inte ens nämns i förslaget till översiktsplan.

Detta exempel kommer från Dorkirche Dauer (Prenzlau) i Tyskland. Foto: Hans G. Overlack 2018, CC BY-SA 4.0

Vindbrukets ingrepp i nationallanskapet skulle leda till påtaglig skada på liksintresset och negativ påverkan på landskapet i strid med intentionerna i Landskapskonventionen. En annan konsekvens är att regionen indirekt beslutar att en världsarvnominering aldrig kan bli aktuell. Hur medveten är m an om dessa frågor i de politiska församlingarna? Och hur många gotlänningar känner ens till pågående samrådsprocess för översiktsplanen? Eller ska politiker och medborgare, allt eftersom vindbruken genomförs, successivt bli varse den stora oåterkalleliga förvanskningen av hembygden?

Läs även insändare av undertecknad i Gotlands Allehanda, Stora hot mot Gotlands kulturlandskap (2022-02-01) och Vindkraft till varje pris? (2022-02-01(

Kristina Berglund, Arkitekt SAR/MSA, adjungerad ledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen, författare till Gotlands landskyrkor.

Denna artikel publicerades ursprungligen i Gotlands Allehanda 2022-03-05

keyboard_arrow_up