fbpx

Forma staden i dialog med medborgarna!

Det senaste årets ändringar av plan- och bygglagen ökar risken för en tillväxt utan helhetssyn, inte minst i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det skriver den före detta stadsarkitekten och styrelseledamoten Kristina Berglund i årets första nummer av Byggnadskultur och Tidningen PLAN nr 1 2015.

Ändringarna i PBL inbjuder till en ad hoc-artad bebyggelseutveckling som beslutas i slutna rum. Svenska byggnadsvårdsföreningen anser därför att lagkrav bör införas på att upprätta områdesplan som gör det lättare att ta hand om kulturarvet. Planen bör visa arkitektonisk karaktär och täthet i bebyggelsen, hur kulturarvet tillvaratas, stråk för kommunikation, mötesplatser, parker, mm.

Flera förenklingar har beslutats i PBL, bland annat de så kallade Attefallshusen. Nu förbereds nästa steg: att minska kravet på att ta fram detaljplan. Successivt avskaffas lagregler som ger överblick, konsekvens i besluten och rättssäkerhet. När projekten blir offentliga är det för sent för en fruktbar dialog.

Lagändringarna motiveras med att planprocessen hindrar ett snabbt bostadsbyggande men syftet med fysisk planering berörs inte – att förutsättningar och idéer prövas på ett samlat sätt. Att nedmontera planeringen är att avstå från överblick över städers och orters tillväxt.

Vår förening verkar för att det byggda kulturarvet från alla tider skyddas, vårdas, bevaras och utvecklas. Ändringarna av PBL innebär ökad risk för att det historiska innehållet raseras och därmed att man förlorar en grundläggande kvalitet i den byggda miljön.

Hur skulle man i den fortsatta lagändringen kunna öka förutsättningarna för en god stadsplanering? Givet hittills fattade beslut, vore det logiskt att i den fysiska planeringen förstärka områdesnivån och göra den till det viktiga skedet för den demokratiska processen. Erfarenheten visar att tidig dialog tillför kunskap och ökar planeringens kvalitet genom att det då finns färre låsningar som förhindrar en klok avvägning mellan olika intressen. En liknande idé finns i utredningen En effektivare plan- och bygglovsprocess men har inte tagits upp i propositionerna.

Svenska byggnadsvårdsföreningen föreslår därför att i lagen införa krav på att upprätta i huvudsak bindande och överklagningsbara områdesplaner. Fördelarna är att man får en arena för att planera den byggda
miljön utifrån ett helhetsperspektiv, möjlighet 
till meningsfull dialog med berörda i tidigt skede samt att byggherrar och medborgare kan få 
tydliga besked om planerad utveckling efter
som strategiska frågor prövats och fastlagts. 
En väl förankrad områdesplan bör därför bädda för ett snabbt genomförande av projekten.

Kristina Berglund
Styrelseledamot
Svenska byggnadsvårdsföreningen

Kristina Berglunds artikel har publicerats i en längre version i tidningen PLAN nr 1 2015.
Forma staden i dialog med medborgarna! (PDF)

keyboard_arrow_up