Byggnadsvårdsföreningens stadgar

Byggnadsvårdsföreningens stadgar

Svenska byggnadsvårdsföreningen bildades för att fortsätta det arbete som påbörjades under Europeiska byggnadsvårdsåret 1975. De ursprungliga stadgarna antogs den 13 oktober 1976. Sedan begränsade ändringar gjorts i stadgarna vid flera tillfällen, omarbetades dessa och fick en ny lydelse genom beslut av föreningens årsmöte den 8 maj 1999. Genom beslut av årsmötet den 12 maj 2001 infördes en ny paragraf, 1a§, och rubriken Stipendiefond närmast före paragrafen. Vid årsmöte den 15 maj 2004 ändrades föreningens namn till Svenska byggnadsvårdsföreningen. Vid årsmöte den 19 maj 2006 ändrades paragraferna 13§, 16§, 20§ och 22§. Vid årsmöte den 21 maj 2010 ändrades 21

Ändamål och verksamhet

1 §
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som har till ändamål att verka för byggnadsvårdens utveckling i människans och samhällets tjänst.
Föreningen skall verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras,skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik,hålla kunskapen om äldre byggnadsteknik levande,främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia,främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse,samarbeta med sammanslutningar och enskilda som  har intresse för byggnadsvård och byggnadskultur,utveckla internationella kontakter på byggnadsvårdsområdet.

Stipendiefond

1 a §
Inom föreningen skall finnas en stipendiefond med namnet Byggnadsvårdsföreningens stipendiefond. Stipendiefonden skall främja föreningens syfte då det gäller att hålla kunskapen om äldre byggnadsteknik levande.

Medlemskap

2 §
Medlem i föreningen är enskild person (enskild medlem) eller förening, företag eller annan juridisk person som erlagt årsavgift. Den som är medlem men som ett följande år inte erlagt årsavgift och inte heller erlägger denna inom fyra veckor efter det påminnelse sänts till medlemmen anses ha utträtt ur föreningen.

3 §
Styrelsen får besluta att en medlem som motarbetar föreningen syfte eller uppenbart försvårar föreningens arbete utesluts ur föreningen. Sådant beslut får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle förklara sig.

4 §
Föreningsmöte kan efter förslag av styrelsen utse en person till hedersledamot. Till hedersledamot kan utses person som gett viktiga impulser till byggnadsvårdens utveckling, person som i särskild grad bidragit till att främja intresset för byggnadsvård eller person som gjort särskilt betydelsefulla insatser för föreningen. En hedersledamot har samma rättigheter och skyldigheter som enskild medlem i föreningen men är befriad från att erlägga årsavgift.

Årsavgift

5 §
Årsmötet beslutar efter förslag av styrelsen om årsavgiftens storlek. Olika avgifter kan fastställas för olika medlemskategorier. Föreningens organ. Räkenskapsår och verksamhetsår

6 §
Föreningens organ är föreningsmötestyrelselänsombudkanslivalnämndrevisorer.

7 §
Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår är kalenderår. Föreningsmöte m.m.

8 §
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Föreningsmöte är årsmöte eller extra föreningsmöte. Extra föreningsmöte skall hållas om ett föreningsmöte beslutar därom eller om minst 20 av föreningens medlemmar eller föreningens revisorer begär det hos styrelsen i skrivelse som inges till kansliet. Skälet till beslutet eller begäran skall anges. Styrelsen kan för behandling av ärende av stor vikt för föreningen besluta att extra föreningsmöte skall hållas. Styrelsen kan inbjuda en person som inte är medlem i föreningen till ett föreningsmöte. Ett föreningsmöte kan också tillåta en person som inte är medlem att närvara vid mötet.

9 §
Årsmöte skall hållas före utgången av juni månad. Om föreningsmöte beslutar om extra föreningsmöte skall det anges inom vilken tid mötet skall hållas. Om medlemmar eller revisorerna begär att extra föreningsmöte skall äga rum, skall mötet hållas inom två månader efter det begäran inkom till kansliet. Föreningsmöte skall hållas på ort som styrelsen bestämmer.

10 §
Kallelse och föredragningslista till föreningsmöte samt förslag från styrelsen som skall behandlas vid mötet skall sändas till medlemmarna senast fem veckor före den dag mötet skall hållas. Föredragningslistan skall uppta ärenden som anges i 13 eller 14 §. Årsredovisning, motioner och styrelsens yttranden över dessa samt andra handlingar som avser ärenden som upptagits på föredragningslistan skall hållas tillgängliga på den ort där mötet skall hållas senast dagen före mötet. Handlingarna skall också, om en medlem begär det hos kansliet, tillställas denne så snart det är möjligt.

11 §
Medlem har rätt att väcka motion till föreningsmöte i enlighet med vad som anges i det följande. Motion skall vara skriftlig. Den skall anses väckt då den inkommit till kansliet. För behandling vid ett årsmöte får motion väckas senast den 1 mars det år som årsmötet skall hållas. Motion med anledning av ett förslag från styrelsen får dock väckas senast två veckor före årsmötet. I ärende som skall behandlas vid ett extra föreningsmöte får motion väckas senast två veckor före mötet.
Styrelsen skall skriftligen yttra sig över inkomna motioner.

12 §
Vid föreningsmöte har enskild medlem som är personligen närvarande rösträtt. Beslut fattas genom acklamation eller omröstning. Omröstning sker öppet. Om så begärs skall dock val ske med slutna sedlar. Vid omröstning fattas beslut genom enkel majoritet om inte annat anges i 25 §. Detta gäller dock inte vid val, där den eller de personer som erhållit flest röster skall anses valda. Uppstår vid omröstning lika röstetal, gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val, där lotten avgör. Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta fler eller färre namn än det antal som skall väljas. Ordföranden får tillåta en person som inte är röstberättigad att yttra sig.

13 §
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: val av ordförande och sekreterare för mötetval av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokolletfråga om mötet blivit behörigen utlystfastställande av dagordningframläggande av årsredovisningframläggande av revisionsberättelsefastställande av resultat- och balansräkningarfråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöternaval av ordförande i styrelsen för ett årval av sex ledamöter i styrelsen för två årval av två revisorer och en revisorssuppleant  för ett årutseende av ordförande och två andra ledamöter i valnämnden för ett årfastställande av verksamhetsplan för nästföljande kalenderårfastställande av årsavgifter för nästföljande kalenderårbehandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötetbehandling av motioner.

Om andra ärenden tas upp till behandling vid mötet, får de inte slutligt avgöras.Beslut om extra föreningsmöte får dock fattas.

14 §
Vid extra föreningsmöte skall behandlas ärenden som anges i 13 § första stycket punkterna 1-4 samt de ärenden som föranlett mötet. Mötet skall också behandla annat ärende som styrelsen hänskjutit till mötet. Om andra ärenden tas upp till behandling vid mötet, får de inte slutligt avgöras. Beslut om extra föreningsmöte får dock fattas. Styrelse och kansli

15 §
Styrelsen svarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter. Kansliet biträder styrelsen i dess arbete i enlighet med vad styrelsen bestämmer. Kansliet leds av en kanslichef.

16 §
Styrelsen består av ordförande och tolv andra ledamöter. Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år, varav hälften väljs varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassaförvaltare samt, om det behövs, sekreterare. Styrelsen får utse arbetsutskott för de uppgifter styrelsen bestämmer. I arbetsutskott får ingå ledamöter och medlemmar. För att vidga beredningen av ärenden får styrelsen utse rådgivande grupper som består av medlemmar i föreningen.

17 §
Styrelsen åligger att leda arbetet inom föreningen enligt verksamhetsplan som efter förslag av styrelsen fastställts av årsmötet samt att verkställa andra beslut av föreningsmöte,att med uppmärksamhet följa de frågor som är av vikt för föreningen med hänsyn till dess ändamål samt vidta de åtgärder som behövs för att gagna detta ändamål,att förvalta föreningens tillgångar, besluta om budget och även i övrigt handha föreningens ekonomi,att bereda ärenden som skall förekomma på föreningsmöte.

18 §
Styrelsen företräder föreningen. Den beslutar om i vilken ordning föreningens firma tecknas.

19 §
Styrelsen sammanträder enligt plan som styrelsen fastställer och i övrigt när ordföranden finner det behövligt eller om minst fyra ledamöter begär det.

20 §
Styrelsen är beslutsför, när minst åtta ledamöter är närvarande. Vid omröstning fattas beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen får delegera viss beslutanderätt till arbetsutskott. Ledamot får inte delta i överläggning eller beslut i styrelsen eller i arbetsutskott i ärende som personligen rör honom eller någon närstående till honom. Över styrelsens beslut skall föras protokoll. I protokollet skall också redovisas de beslut som ett arbetsutskott fattat med stöd av styrelsens bemyndigande.

Länsombud

21 §
Styrelsen får för visst län eller del av län utse ett eller flera länsombud. Ett länsombud utses för högst fyra år. Ett länsombud skall inom sitt område främja föreningens ändamål. Ett länsombud skall i tilllämpliga delar beakta innehållet i den verksamhetsplan för föreningen som årsmötet fastställt. Styrelsen får skilja ett länsombud från uppdraget om detta inte företräder föreningen på ett sätt som står i överensstämmelse med föreningens ändamål. Sådant beslut får inte fattas innan länsombudet beretts tillfälle förklara sig.

Valnämnd

22 §
Valnämnden består av ordförande och två andra ledamöter. Ledamöterna väljs för ett år. Valnämnden skall bereda följande val som förrättas av årsmötet, nämligen val av ordförande och andra ledamöter i styrelsen samt val av revisorer och revisorssuppleant. Valnämnden skall också lämna förslag till ordförande vid föreningsmöte.

Räkenskaper och revision

23 §
Styrelsen skall låta föra räkenskaper i enlighet med god redovisningssed. Styrelsen skall till årsmötet avge årsredovisning för föregående kalenderår. Årsredovisning består av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.

24 §
Föreningen skall ha två revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs för ett år. Årsredovisningshandlingarna och styrelseprotokoll skall av styrelsen överlämnas till revisorerna senast 30 dagar före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste kalenderåret och avge revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen skall överlämnas till kansliet senast sju dagar före årsmötet.

Stadgefrågor m. m.

25 §
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen får tas upp till avgörande endast vid årsmöte. För att ett sådant förslag skall godkännas krävs att en majoritet röstar för förslaget vid två på varandra följande årsmöten. Förslag om ändring av stadgarna kan också godkännas genom endast ett beslut, om minst två tredjedelar av de röstande biträder förslaget. Om föreningen upplöses, skall föreningens tillgångar användas för ändamål som anges i 1 §.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!