fbpx

Föreläggande avseende Kvarteret Hästen 21, Norrmalm, Stockholm

Byggnadsvårdsföreningen har av Mark- och miljööverdomstolen förelagts att yttra sig över Riksantikvarieämbetets yttrande över förslaget till detaljplan för Hästen 21 i NK-kvarteret i Stockholm. Byggnadsvårdsföreningen finner i Ämbetets yttrande stöd för samtliga av föreningen anförda skäl för att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen med hänsyn till att planförslaget skulle medföra påtaglig skada på riksintresset.

Läs hela dokumentet här

Meny