Fel utformning pga. kulturhistoriska värden

Yttrande över planförslaget Van der Huff 8, Stockholms stad. Dnr. 2017-06896 Svenska byggnadsvårdsföreningen har tagit del av planförslaget, utsänt för samråd, och anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning
SBF avstyrker förslaget i dess nuvarande form av följande skäl:

  • Den föreslagna utformningen av den nya byggnaden är inte anpassad till områdets höga kulturhistoriska värden och berörda uttryck för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115), och uppfyller inte kraven enligt 2 kap. 3 § och 6 § pktl, plan­och bygglagen (PBL).

Läs hela dokumentet här!