fd Turisthotellet i Marstrand

Län: Västra Götaland
Ort: Kungälv
Datum: 31-05-2011

Update 15 feb 2018:

Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun beviljade under sitt sammanträde den 15 februari fastighetsägaren Ernst Roséns ansökan om rivningslov av Oscars/Turisten i Marstrand. Beslutet var enhälligt.
– Huset är bortom all räddning och för att kunna komma vidare med planarbetet måste huset först rivas, säger Claes Andersson (L), miljö- och byggnadsnämndens ordförande i ett pressmeddelande från Kungsälvs Kommun.
————-
Fastighetsägaren vill nu skapa 22 bostadsrätter i Turisthotellet. Gällande detaljplan anger att det ska vara hotellverksamhet i fastigheten, men det menar fastighetsägaren inte är möjligt. Förslaget till omvandling till bostadsrätter sägs utgå från riksintresset och bevarandeprogrammet – men förslaget förutsättar ett hela anläggningen rivs och att karaktären förändras.

Uppdateringar
22-11-2011

Striden om turisthotellet är avgjord. Politikerna har meddelat att de nu är beredda att ändra detaljplanen som möjliggör att det gamla hotellet kan byggas om till bostadsrätter. Kvar av den anrika byggnader på en kulissartad fasad. Läs mer i GT. (Länk nedan).

26-04-2012

Europa Nostra har i en skrivelse uppmanat Kungälvs kommun att inte anta föreslagen detaljplan för Tursisten – Turisthotellet borde bevaras. Kommunordföranden, Elisabeth Mattson, gav följande svar i GP ”- Man kan bevara sönder en ort också. Det är så jag ser på det”. En mycket trist inställning!I ett pressmeddelande skriver nu Kungälvskommun att förfallet gått så långt för Turisthotellet att rivning och nybyggnation kan bli aktuellt. Läs pressmeddelandet i länken nedan.

19-09-2013

Diskussionerna om Turisthotellet går vidare, och än är inte frågan om dess vara eller icke vara avgjord. Sedan 2005 har inte mindre än sex antikvariska och antikvarisk-tekniska utredningar pekat på anläggningens stora kulturhistoriska värden och på dess behov av underhåll. I slutet av 2011 utfördes dessutom en fördjupad riksintressebeskrivning av Marstrand där f d Turisthotellet pekades ut som en särskilt viktig del i badortsepoken på Marstrand. Frågan om anläggningens vara eller icke vara har alltså pågått under en lång tid och den utdragna processen har medfört att förfallet har ökat och försvårat ett bevarande ytterligare. Kommunen har i olika omgångar krävt att fastighetsägaren ska säkra och skydda byggnaden, men så har inte skett i tillräcklig omfattning. Idag förekommer såväl trasiga fönster som kraftigt läckande tak vilket gett upphov till fuktskador och mögelangrepp. Under 2013 fick Antiquum AB i uppdrag att utföra ytterligare en antikvarisk-teknisk utredning. I denna konstateras att förfallet accelererat under de år byggnaden varit tomställd, att fastighetsägaren inte gjort några egentliga insatser för att rädda och skydda byggnaderna och att kommunen inte har agerat tillräckligt kraftfullt. Rapporten pekar på att samtliga byggnader är i tekniskt mycket dåligt skick, men att två av dem har så stort kulturhistoriskt värde och är av så central betydelse för Marstrand att de bör bevaras trots att det kommer att bli kostsamt och kräva stora och omfattande åtgärder. De byggnader som föreslås bevaras i rapporten är f d restaurang Oscars (tornbyggnaden) samt den bakre hotelldelen. Övriga byggnader bedöms som kulturhistoriskt värdefulla, men i ett sådant tekniskt dåligt skick att ett bevarande inte är möjligt. Nu ligger bollen hos kommunen som ska upprätta ett planprogram där kvarterets framtid avgörs. Fortsättning följer…
Du har inga WidgetKit gjorda men komponenten är kopplad till det, du bör ha full version av Widgekit installerat för att detta skall fungera rätt

21-06-2015

Det planprogram som Kungälvs kommun hade för avsikt att presentera 2013 efter att den teknisk antikvariska utredningen var klar tycks inte bli gjort. Enligt artikel i Göteborgs-Posten 29 maj i år räknar kommunen med att ha ett planförslag klart för samrådsbehandling i höst. Det innebär att de vanvårdade byggnaderna kommer att förfalla i åtminstone ett år till om inte fastighetsägaren tar ett större ansvar för dem än hittills.
Byggnadsnämnden har tillfrågats hur den agerar för att uppfylla kraven i 8 kap. 14 § PBL beträffande vård och underhåll men inte förmått att lämna något svar. En liten ljusglimt är att byggnadsnämnden i vår har uppmanat fastighetsägaren att redovisa byggnadernas nuvarande status, bl.a. rasrisk, risk för oacceptabla större deformationer, fara för människors hälsa eller säkerhet. Detta behöver följas upp så att åtgärder vidtas för att skydda byggnaderna mot klimatets nedbrytande effekt och mot brand.

Den största risken för byggnaderna är kanske brand. I den antikvariska utredningen från 2013 står det följande:

”Något av det viktigaste i byggnaderna är att tillgodose säkerheten mot personskador, brand och vattenskador. Kommunen har gjort påtryckningar men detta har skett allt för sent och har heller inte följts upp ordentligt. … Risken för skadegörelse, personskador och i värsta fall brand är överhängande. En brand skulle inte bara få konsekvenser för Turisthotellets byggnader utan även närliggande byggnader skulle med stor sannolikhet drabbas … Det är viktigt att skyddsarbetet prioriteras högt, dels som personskydd och dels som ett skydd av värdefull byggnad”.

Kommunens ansvarige tjänsteman säger sig inte känna till att det skulle finnas någon överhängande risk för att brand skall uppstå inom turisthotellsbyggnaderna.
Kerstin Johansson, Marstrand

16-01-2019
Svenska byggnadsvårdsföreningen har agerat under hela planprocessen, genom att anmäla ärendet till JO, dela ut ”Årets grävskopa” till projektet mm.

Externa länkar
22 nya bostadsrätter i Turisthotellet | Kungälvs-Posten 12 mars 2018
Skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun med anledning av beviljat rivningslov för Marstrand 73:3 | SBVF 28 feb 2018
Oscars/Turisten i Marstrand har beviljats rivningslov | Kungälvs Kommun 15 feb 2018
Byggnadsvårdsföreningen JO-anmäler Kungälvs kommun | SBF 22 jan 2018
Yttrande över förslag till Detaljplan för Marstrand 73:3 | SBF 23 okt 2017
Yttrande detaljplan Marstrand | SBF 17 maj 2017
SBF yttrande över detaljplan Marstrand | SBF 26 nov 2016
SBF om detaljplan för Marstrand | SBF 25 jan 2016
Planen för nya Oscars har sjösatts | GP 29 maj 2015
Möjligt att bevara Turisten | GP 21 sep 2013
Oscars bevaras – men bara fasaden | GT 21 nov 2011
Pressmeddelandet