Yttrande om Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, anser att det är viktigt att i egenskap av nationell miljöorganisation svara på remisser av statliga utredningar. SBF konstaterar dock att utredningarna är synnerligen omfattande med långa texter somsaknar tydliga sammanfattningar i de olika avsnitten. Det krävs en stor insats att läsa igenom de digra utredningarna för att inte missa väsentlig information som behövs för ett genomtänkt svar. Riksintresseutredningen är den femte statliga utredningen bara under detta år där SBF avger yttrande vilket innebär läsning av totalt cirka 2000 sidor. Ytterst är dessa långa utredningstexter ett hot mot demokratin eftersom det krävs så stor tidsinsats att klarlägga innebörden av olika förslag. SBF föreslår därför att utredare av statliga utredningar i fortsättningen åläggs att skriva på ett mera koncentrerat och tydligt sätt.

Sammanfattning

SBF, delar utredningens syn på behovet av en helhetssyn i planeringen och förstärkning av översiktsplanen som vägledande instrument. Gapet mellan den schematiska kommunomfattande översiktsplanen och detaljplanen är dock för stort varför viktiga avvägningar mellan olika intressen kommer in för sent i planeringen. SBF föreslår av detta skäl att utredningen tar initiativ till en utveckling av områdesnivån i planeringen, vilket skulle leda till en rationalisering genom att möjliggöra förutsättningslösa och nyanserade avvägningar mellan olika allmänna intressen i tidiga skeden innan låsningar skett genom överenskommelser mellan olika parter. Detta borde innebära smidigare detaljplaneprocesser och mindre risk för s.k. förgävesplanering.

SBF tillstyrker förslaget att tydliggöra vilka allmänna intressen som bör behandlas i planeringen. Detta bör bidra till ett stärkt helhetsperspektiv.

SBF konstaterar att kulturarvet ofta åsidosätts i dagens stadsutveckling och att det i de kommunala politiska församlingarna råder en allmänt utbredd brist på förståelse för kulturarvets betydelse i stadsutvecklingen. SBF befarar därför att det finns en stor risk att de i utredningen föreslagna förändringarna kommer att ytterligare medverka till kortsiktiga beslut som på sikt kommer att urholka och skada riksintressena, bl.a. vårt gemensamma byggda och gröna kulturarv. De förändringar av ordval som föreslås i lagen kan öppna för nya tolkningar och den s.k. ventilen för regeringen/länsstyrelsen ökar möjligheterna att negligera ett riksintresse till förmån för ett kortsiktigt exploateringsintresse. Att aktualitetspröva riksintressena varannan mandatperiod öppnar också för stundens godtycke i stället för att långsiktigt värna om riksintressena för kommande generationer.

SBF har konstaterat att projekt som berör ett riksintresse bedöms ett och ett vad gäller skadlig påverkan utan bedömning av den samlade påverkan av dessa stegvisa beslut. SBF efterlyser förslag i utredningen för att den kumulativa effekten av skador på riksintressen ska beaktas i beslutsprocesserna.

SBF hänvisar till slutsatsen i delbetänkandet (SOU 2014:59) att områden av riksintresse inte utgör ett betydande hinder för angeläget ökat bostadsbyggande i områden med bostadsbrist. Det finns alltså inte belägg för att en större ökning av bostadsbyggandet kan uppnås genom att i stundens kris försvaga tyngden av riksintressena. I stället bör man se till att kommunerna återtar sitt ansvar för stadsutvecklingen för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.

Läs yttrandet i sin helhet

Kristina Berglund

Vice ordförande, Arkitekt

Vicki Wenander

Bebyggelseantikvarie & ingenjör
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!