Yttrande om Promemorian Miljöbedömningar Ds 2016:25

Svenska byggnadsvårdsföreninges yttrande gällande regeringens PM Miljöbedömningar Ds 2016:25.

Svenska byggnadsvårdsföreningen välkomnar regeringens PM med förslag till en tydligare och mer strukturerad lagstiftning för miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar samt ett förtydligande och viss utökning av miljöorganisationers rätt att få överklaga plan- och tillståndsbeslut. SBF föreslår dock:

· att det förtydligas i kapitel 6 i miljöbalken att miljökonsekvensbeskrivningar ska upprättas av en sakkunnig expert

· att utredningen tar upp och föreslår en lagändring som innebär att områdesnivån förstärks i den fysiska planeringen varigenom möjligheterna ökar att få till stånd miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar med tydlig redovisning av avvägningen mellan motstående intressen i tidiga skeden av planprocessen innan låsningar skett

· att miljöorganisationer ges rätt att överklaga även kommunens beslut om rivnings - och bygglov, som ej har stöd i detaljplan, för byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Promemorian Miljöbedömningar Ds 2016:25
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!