Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050.

Svenska byggnadsvårdsföreninges yttrande gällande Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050.

.Samrådshandlingen innehåller många kloka och väl genomtänkta resonemang. Inriktningen i RUFS att utveckla en flerkärnig region och att också inkludera Mellansverigeperspektivet är utmärkt. Ju mer denna inriktning tas på allvar av berörda kommuner desto bättre blir förutsättningarna för en utveckling som skonar egenarten i Stockholms innerstad och som leder till levande yttre kärnor. SBF har dock sammanfattningsvis följande kommentarer:
· Täthetsbegreppet används onyanserat och formuleringen "hög täthet" används på ett sätt som om detta är ett mål i sig. En diskussion och analys av begreppen täthet och stadstyper bör föras in i utvecklingsplanen.
· En tydlig inriktning i mål och text för att uppnå attraktiva stadsmiljöer saknas i utvecklingsplanen. Det är avgörande för regionens attraktivitet i framtiden att kvalitetsfrågorna i stadsbyggnaden kommer i fokus varför inriktningen bör anges även på regional nivå. Stadsmiljöns kvalitet bör därför tas in bland målen och utvecklas i texten i utvecklingsplanen.
· I första hand strukturbilden A vara vägledande för fortsatt utveckling. Detta innebär både att trycket på Stockholms innerstad minskar och att förutsättningarna ökar för ett utveckla livskraftiga miljöer i regionens övriga delar. · Det saknas fokus på hur genomförandet av utvecklingsplanen och dess viktiga budskap ska kunna implementeras i de berörda kommunernas fysiska planering och befrämja den nödvändiga helhetssynen mot en genomtänkt framtidsbild som överensstämmer med målen i utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen bör kompletteras med en strategi för denna implementering.

Kristina Berglund

Vice ordförande, Arkitekt
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!