Yttrande gällande Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Svenska byggnadsvårdsföreningen delar inte uppfattningen enligt rapporten att genomförandet av Artikel 6 inte föranlett några särskilda problem och anför följande exempel:

• Eftersom den lagstiftade medborgardialogen i allmänhet kommer för sent i
planprocesserna uppfylls inte kravet på ett reellt medborgarinflytande.
• Den slutliga avvägningen mellan motstående intressen sker inte på ett objektivt sätt i miljökonsekvensbeskrivningarna eftersom genomförandet av projekten i princip ofta redan är beslutade när de demokratiska processerna sker. Medborgarna förlorar därmed möjligheten att påverka planer och projekt utifrån miljöfaktorer.
• Århuskonventionens syfte förbigås ibland av kommunerna genom att rivningslov beslutas för bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt före den planläggning som förutsätter dessa rivningar. Härigenom undandras miljöorganisationer rätten att överklaga rivningslovet.
• Det goda syftet att miljöorganisationer som uppfyller vissa krav ska få talerätt för att kunna fungera som "allmänhetens röst" i rättsprocesser synes ej självklar hos
överprövande myndigheter, i alla fall inte hos länsstyrelserna.

Läs yttrandet i sin helhet via länken nedan.

Läs yttrandet i sin helhet

Kristina Berglund

Vice ordförande, Arkitekt

Vicki Wenander

Bebyggelseantikvarie & ingenjör
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!