Vi inleder granskning av kommunala byggprojekt

Aspö Gård i Skövde är först ut när Svenska byggnadsvårdsföreningen med start i vår satsar på en fördjupad granskning av ärenden där man anser att de kulturhistoriska värdena hanterats vårdslöst i den kommunala planeringen.

Sedan några år tillbaka har Svenska byggnadsvårdsföreningen via Gula listan satt strålkastarljuset på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotats av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Idag finns närmare 200 miljöer upptagna i det nationella larmregistret och nya objekt tillkommer hela tiden.

– Vi ser tyvärr en oroväckande tendens att frågor som handlar om kulturmiljöer och kulturarvets värden hamnar allt mer i skymundan i dagens samhällsplanering, säger Peter Sörensen, länsombud i Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Nu inleder föreningen, som en del i arbetet med Gula listan, ett djupare granskningsarbete där några utvalda ärenden ska undersökas och presenteras.

– Vi kommer att närmare studera och lyfta fram ett antal ärenden där vi bedömer att den planmässiga hanteringen brustit i allt för hög grad. Vår förhoppning är att genom granskningen kunna spegla det förhållningssätt och den hanteringsprocess som ofta är så typisk för avvägningen mellan kulturhistoria och kortsiktig ekonomisk vinning, säger Peter.

Det första ärendet som Byggnadsvårdsföreningen valt att fördjupa sig i är Aspö Gård i Skövde kommun, ett område med stora kultur- och naturmiljövärden som står i begrepp att exploateras av det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder.

- De initiala efterforskningar vi gjort i ärendet indikerar att här föreligger en rad tveksamheter. Man slänger sig gärna med populära begrepp som ekologiskt och miljömärkt, trots att man i själva verket exploaterar såväl kulturmiljö- som naturmiljövärdena på Aspö på ett sällsynt vårdslöst sätt, avslutar Peter.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!