Synpunkter på Stockholms översiktsplan

Svenska byggnadsvårdsföreningen har avgivit ett yttrande över förslaget till översiktsplan för Stockholm. Föreningen anser att planen är alltför allmänt hållen för att enligt PBL:s syfte kunna vara vägledande för beslut i plan- och byggärenden, att planen inte tillräckligt tydligt visar hur riksintresset för innerstaden och Djurgården ska tillgodoses, att det saknas viktiga riktlinjer för stadsmiljön bl.a. vad gäller gestaltning av ny bebyggelse och behovet av grönytor, att begreppet "hög täthet" behöver nyanseras samt att det regionala perspektivet saknas.

Synpunkter på översiktsplanen 2015-10143. Samråd.

Sammanfattning

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av förslaget till översiktsplan och har följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

· Översiktsplanen är alltför allmänt hållen för att enligt PBL:s syfte kunna vara vägledande för beslut i plan- och byggärenden. De vackra orden motsvaras inte av tydliga riktlinjer för att göra planen operativ och planen utgör därmed också ett otillräckligt underlag för en meningsfull dialog med medborgarna. Översiktsplanen ger intryck av att ha utformats främst för att så lite som möjligt utgöra ett hinder för kommande projekt. Översiktsplanen bör därför bearbetas för att motsvara syftet enligt lagen.

· Översiktsplanen visar inte tillräckligt tydligt hur riksintressen för kulturmiljövården ska tillgodoses. Ett stort antal projekt har genomförts och aktualiserats som skadar viktiga uttryck för riksintresset för Stockholms innerstad. Det saknas ett helhetsperspektiv på hur fortsatt utveckling av innerstaden bör ske varför SBF föreslår att staden omgående i en demokratisk process arbetar fram en områdesplan för innerstaden med tydliga riktlinjer för att undvika fortsatt skada på uttrycken för riksintresset.

· Det saknas riktlinjer för viktiga kvaliteter i stadsmiljön bl.a. principer för gestaltning av ny bebyggelse och för erforderlig grönstruktur för rekreation och lek samt med hänsyn till klimataspekter. Dessa viktiga faktorer för stadsmiljöns kvalitet bör utvecklas och förtydligas som riktlinjer i översiktsplanen.

· Täthetsbegreppet används onyanserat och formuleringen "hög täthet" används på ett sätt som om detta är ett mål i sig, ju tätare dess bättre. En diskussion och analys av begreppen täthet och stadstyper bör föras in i översiktsplanen.

· Utvecklingen i Stockholms kommun har under senare år skett med en kraftig exploatering i de centrala delarna av kommunen i strid med inriktningen att också utveckla kärnorna i regionen enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS. Därför bör i första hand strukturbilden A i RUFS 2050 vara vägledande för fortsatt stadsutveckling i regionen. Härigenom kan det hårda exploateringstrycket på Stockholms innerstad minska och segregationen kan motverkas genom att utveckla stadsmiljöer av hög kvalitet i regionens övriga kärnor. Det regionala perspektivet bör alltså föras in i översiktsplanen.

Läs hela dokumentet här.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!