SBF yttrande över detaljplan Marstrand

Byggnadsvårdsföreningen uppmanar kommunen kraftfullt att utgå från bevarandealternativet och utreda byggnadernas nuvarande tekniska skick med syftet att bevara så stor del av byggnaderna Oscars och hotellet som det är möjligt. Detta kulturarv har försummats på ett häpnadsväckande lagstridigt sätt under många år. Det är hög tid att för framtiden försöka rädda så mycket som möjligt av dessa omistliga kulturvärden.

Sammanfattning

SBF noterar att det nu aktuella planförslaget innehåller en väl utförd miljökonsekvensbeskrivning, MKB, med tre noggrant redovisade alternativ och deras påverkan på riksintresset. Det är synnerligen anmärkningsvärt att kommunen inte väljer att gå vidare med det s.k. bevarandealternativet enligt rekommendationen i MKB:n utan i stället väljer ett alternativ med större negativ påverkan på riksintresset. Det har inte ens ingått i uppdraget för MKB:n att uppdatera det tekniska skicket hos byggnaderna genom en ny skadebesiktning som underlag för fortsatt bedömning. Kommunens slutliga avvägning mellan alternativen är utan argumentation och i strid med rekommendationen i MKB:n. Hanteringen ger intryck av att endast av formella skäl tillgodose kravet på MKB.

SBF uppmanar kommunen kraftfullt att, enligt rekommendation i MKB:n, utgå från bevarandealternativet och utreda byggnadernas nuvarande tekniska skick med syftet att bevara så stor del av byggnaderna Oscars och hotellet som det är möjligt. Detta kulturarv har försummats på ett häpnadsväckande lagstridigt sätt under många år. Det är hög tid att för framtiden försöka rädda så mycket som möjligt av dessa omistliga kulturvärden.

 

Läs yttrandet i sin helhet här.

Yttrande över förslag till detaljplan Marstrand
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!