SBF:s granskningsyttrande över Nobel Center

Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker med kraft förslaget till Nobel Center på Blasieholmen eftersom det strider mot platsens höga kulturvärden, bedöms medföra påtaglig skada på flera uttryck för riksintresset för Stockholm, utraderar en unik hamnmiljö och förminskar Nationalmuseum som symbolbyggnad i stadsbilden.

Viktiga frågor för funktion och genomförande är ännu olösta. Dessutom återspeglas inte den aviserade sänkningen av byggnadshöjden i den juridiskt bindande detaljplanen. Vidare har beteckningen på hamnplanen ändrats från PARK vid samrådet till TORG i granskningsförslaget. Är avsikten att ändå bygga Nobel Center till den tidigare angivna höjden och betyder den ändrade beteckningen på hamnplanen att det är där bussarna ska parkeras?

Läs hela vårt yttrande här
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!