SBF överklagar rivningslov för Umeå gamla lasarett

Byggnadsvårdsföreningen överklagar rivningslov för Umeå gamla lasarett

Byggnadsvårdsföreningen har till länsstyrelsen i Västerbottens län överklagat Umeå byggnadsnämnds beslut att ge tillstånd att riva den gamla lasarettsbyggnaden inom Umeå universitetssjukhus. Byggnaden har ett väl dokumenterat högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Byggnaden, ritad av två av Sveriges på sin tid mest kända arkitekter, Axel Kumlien och Ernst Stenhammar, utgör tillsammans med parken ett synnerligen värdefullt inslag i stadsmiljön. En byggnad av denna klass är en ovärderlig resurs i stadens historiska arv.

Beslutet om rivning har fattats trots att beslutet strider mot kommunens mål för hur kulturarvet ska beaktas i samhällsutvecklingen och sjukhusmiljöns höga kulturvärde. Beslutet strider också mot den av landstinget framtagna expertbedömningen som tydligt talar för ett bevarande. I stadsarkitektens tjänsteskrivelse och i remissvar från företrädare som verkar för respekt för kulturarv, stadsmiljö och historia påtalas samfällt byggnadens höga kulturhistoriska, arkitektoniska och miljömässiga värde, dess betydelse som del av en helhetsmiljö och som vittnesbörd om sjukhusets historia. Men trots denna samstämmiga uppfattning från sakkunniga beslutade byggnadsnämnden att medge rivning.

Läs hela överklagan här.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!