SBF om Boverkets rapport "God bebyggd miljö"

I veckan lämnade Svenska byggnadsvårdsföreningen in sitt remissvar på Boverkets rapport om miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". I yttrandet betonas bland annat vikten av att livscykelperspektivet i vid mening blir en självklar utgångspunkt för allt byggande.<

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till strategi för att det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" ska uppnås. Byggnadsvårdsföreningen utvecklar i sitt remissvar vikten av att områdesnivån utvecklas som arena för fysisk planering för att befrämja en helhetssyn på stadsutvecklingen och för att bättre kunna tillvarata medborgarnas synpunkter och förslag. Föreningen föreslår att djupare inventeringar genomförs av kulturhistoriska värden med syftet att bättre motsvara medborgarnas värderingar och att kommunerna bör förmås att i högre grad än hittills ta fram kommunala kulturmiljöprogram. Åtminstone större kommuner bör alltid ha en stadsarkitekt och en byggnadsantikvarie som kan bidra med en helhetssyn på frågor som rör stadsmiljö och kulturarv.

I remissvaret betonas också vikten av att livscykelperspektivet i vid mening blir en självklar utgångspunkt för allt byggande – ett perspektiv som inbegriper hela processen, även exempelvis den energi som går till spillo vid rivning av befintlig bebyggelse för att möjliggöra nybyggnad.

Läs hela yttrandet här.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!