SBF om Bättre samarbete vid byggande

SBF har avgivit yttrande över betänkandet Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande, SOU 2015:109

I den ena statliga rapporten efter den andra föreslås urholkningar av regler i plan- och bygglagen vars syfte är att i ärendehanteringen säkra en god estetisk kvalitet i stadsmiljön och hänsyn till det byggda kulturarvet. I detta betänkande föreslås att kommunen ska ha möjlighet att begära bindande planeringsbesked av länsstyrelsen i tidigt skede när det gäller frågor där länsstyrelsen kan ingripa i efterhand, t ex påverkan på riksintressen. SBF avstyrker detta förslag eftersom den föreslagna processen medför att rätten att påverka och överklaga tas bort vad gäller beskedets innehåll för miljöorganisationer, sakägare och enskilda och därmed innebär ett minskat demokratiskt inflytande. Det bör inte vara svårt att utveckla samverkan mellan länsstyrelse och kommun så att kommunen ändå får en trygg grund för fortsatt planarbete, utan formalisering i bindande besked.

Vidare föreslås att i lagen ta bort möjligheten att, utanför riksintresseområden, i detaljplaner reglera byggnads yttre utformning vad avser färg- och materialval. SBF avstyrker även detta förslag eftersom den arkitektoniska utformningen är viktig i både kulturhistoriskt värdefulla miljöer och vardagsmiljöer och därför bör kunna regleras i detaljplan när så bedöms nödvändigt. Ju tidigare dessa aspekter tas upp och regleras med bindande verkan i processen desto mer ökar möjligheterna att få till stånd en god helhetsverkan i stadsmiljön.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!