SBF avstyrker detaljplan för kv Gäddan i Karlstad

Förslaget över detaljplan för kv Gäddan 14 speglar en anmärkningsvärd brist på kunskap och förståelse för kulturarvet. Att trasa sönder en sådan historisk helhet medför stor skada på det arkitektoniska sammanhanget och den samhällshistoriska berättelsen, det skriver länsombud Peter Sörensen i sitt yttrande till Karstad kommun.

Svenska byggnadsvårdsföreningens länsombud Peter Sörensen har skrivit ett yttrande över förslag till detaljplan för kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden i Karlstad. Trots att planens syfte enligt planhandlingen bl.a. anges vara "att utreda erforderligt skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse" föreslås i stället rivning av två kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Men det är inte bara byggnaderna i sig som försvinner. Byggnaderna ingår i ett kvarter som utgör ett av få bevarade exempel på en kulturhistorisk helhetsmiljö i Karlstad. Att trasa sönder en sådan historisk helhet medför stor skada både vad gäller det arkitektoniska sammanhanget i gatu- och gårdsrum men också vad gäller den samhällshistoriska berättelsen om en gången tids stadsmiljö. I planhandlingen beskrivs de kommande nya byggnaderna utan tanke på vikten av samspel med den äldre bebyggelsen. I stället lyfts den totala kontrasten med nya hus med plåtfasad eller skivmaterial fram som en odiskutabel fördel för stadsmiljön.

Enligt det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska det kulturhistoriska arvet tillvaratas och hus ska inte ska rivas i onödan enligt kravet att spara på energi och naturresurser. Kv Gäddan ligger inom område för riksintresse för kulturmiljövården, vilket kräver analys om förslaget medför s.k. påtaglig skada enligt miljöbalken. Enligt PBL ska vid planläggning ändringar och tillägg i bebyggelsen göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas och byggnader med historiska och kulturhistoriska värden får inte rivas. Analys av effekterna av rivningarna mot bakgrund av dessa mål och lagregler för kulturmiljön berörs knappast alls i planbeskrivningen. Den föreslagna förändringen av kv Gäddan speglar sammanfattningsvis en anmärkningsvärd brist på kunskap och förståelse för kulturarvet och dess betydelse både för dagens medborgare och kommande generationer.

Kristina Berglund
Styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Läs Peter Sörensens yttrande här.

Peter Sörensen

Redaktör, Gula listan
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!