Remiss avseende RAÄs rapport om Farokonventionen

Remiss avseende Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen – Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har tagit del av Riksantikvarieämbetets rapport och tillstyrker förslaget att ratificera Farokonventionen.

SBF ser mycket positivt på att kulturarvet som en resurs i samhällsprocesser och samhällsplanering stärks med denna konvention. För att konventionens syfte ska kunna följas behövs uppdrag och satsningar som leder till att kulturarvet får en tydligare roll i samhällsfrågor.

SBF gläds särskilt åt hur konventionen lyfter fram vikten av ideellt engagemang för kulturarvsfrågor utifrån en grund om mänskliga rättigheter och demokrati. Vi ser fram emot att ideella organisationer får ett större stöd och en tydligare roll i kulturarvsarbetet i Sverige i linje med Farokonventionen.

Ladda ner hela remissvaret här.

Tomas Nyström

Planarkitekt
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!