Kallelse: Årsmöte 2018

Byggnadsvårdsföreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte den 18 maj 2018 klockan 15.00 – 16.30 i Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 på Stigberget, Göteborg. Registrering påbörjas klockan 14.45, eller 12.30 för dig som vill ta del av förestående seminarier.

 Styrelsens förslag till årsmötet

Föreningens verksamhetsinriktning för 2019
De senaste årens hot mot vårt byggda och gröna kulturarv tycks hålla i sig. Därför fortsätter vi vårt engagemang för att förhindra omotiverade rivningar och för att främja god kvalitet i stadsplanering och vid nyproduktion, alltid med fokus på att värna kulturarvet. Eftersom vi erkänts talerätt enligt miljöbalken vid överprövning av planärenden har vår roll som miljöorganisation stärkts och vi får allt fler förfrågningar om att engagera oss i nya ärenden.

Jämsides med arbetet för god byggnadsvård fortsätter vi också vårt engagemang för hållbart byggande eftersom det finns så mycket värdefull kunskap att hämta ur byggnadstraditionen. Här finns såväl kunskap om byggtekniker och -material som erfarenheter från byggproduktion, vilka är en tillgång både vid upprustning och vid nyproduktion.

En förutsättning för föreningens verksamhet är det lokala engagemanget och ett stort medlemsantal. För att stärka föreningen kommer vi att fortsätta att utveckla vår regionala verksamhet. Vi kommer även att ge ut minst fyra nummer av Byggnadskultur, arrangera studieresor, konferenser och temadagar samt att föra ut vårt budskap via egna och andras medier.

Styrelse- och kansliarbetet stöds av arbete genom de tre utskotten:

Försvara – Vi slår vakt om den byggda miljön och motverkar rivningar Vi arbetar med lokal och nationell opinionsbildning genom yttranden i plan- och byggärenden och genom remisser, debattartiklar, Gula listan, föreläsningar och seminarier.

Vårda – Vi samlar och sprider kunskap om hur man vårdar bebyggelsearvet Vi arbetar med allmän opinionsbildning om byggnadsvård och med kunskapsuppbyggnad hos, i första hand, våra medlemmar och, i andra hand, hos övriga byggnadsvårdsintresserade, bland annat genom föreläsningar, temadagar, studieresor och kurser.

Utveckla – Vi utvecklar framtidens byggande med erfarenhet från historien Vi arbetar med att informera om det sunda och hållbara i traditionellt byggande. Vi verkar för att denna kunskap ska överföras till och vidareutvecklas inom samtidens samhällsplanering och byggproduktion, bland annat genom artiklar, informationsmaterial, samverkansprojekt och seminarier.

Årsavgifter för 2019
Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgifterna skall bibehållas på nuvarande nivå. (Enskild medlem 355 kr, familjemedlemskap 465 kr, heltidsstuderande 245 kr, utlandsmedlem 470 kr och företagsmedlem 1 450 kr.) Senaste höjningen gjordes 2015.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!