Byggnadsvårdsföreningen JO-anmäler Kungälvs kommun

I över tio år har Kungälvs kommun tittat på, medan turisthotellet i Marstrand vanskötts av sina fastighetsägare. Trots att utomstående ihärdigt uppvaktat kommunen i frågan har den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden tillåtits förfalla och är nu i ett skick bortom räddning.

Det anrika turisthotellet i Marstrand, som kom till på Oscar II:s initiativ under badortsepoken i slutet av 1800-talet, har höga kulturhistoriska värden och utgör en viktig del av riksintresset för orten. Anläggningen är ett av få bevarade exempel på byggnader från sin tid och har av Länsstyrelsen bedömts vara av byggnadsminnesklass.

Trots en tydlig lagstiftning till skydd för kulturarvet och trots att anmälningar om vanvård och påpekanden om situationen kontinuerligt har gjorts till kommunen under minst tio år, har byggnaderna kraftigt vanskötts av både föregående och nuvarande fastighetsägare. Detta har lett till att byggnaderna nu är bortom räddning och måste rivas.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen genom sin tillsynsmyndighet se till att fastighetsägare underhåller kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ett sätt som innebär att byggnaderna inte förvanskas och kan bevaras för framtiden. Svenska byggnadsvårdsföreningen anmäler nu Kungälvs kommun, i första hand miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen, till JO för att under många år grovt ha försummat sin roll som tillsynsmyndighet.

- Det är helt obegripligt att kommunen under så lång tid, i strid med plan- och bygglagen, underlåtit att se till att detta unika kulturarv vårdas och bevaras för framtiden. Vi konstaterar att kommunerna alltmer brister i respekt för lagar och regler i planering och byggande och vill lyfta frågan genom att anmäla det här tydliga fallet i Kungälvs kommun till JO, säger Vicki Wenander, ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!