Brev till Riksantikvarieämbetet angående Länslasarettet i Umeå

Ang. frågan om Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut att inte byggnadsminnesförklara Länslasarettet i Umeå.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har erfarit att Föreningen Byggnadskultur i Umeå har hemställt att Riksantikvarieämbetet enligt 3 kap 19§ kulturmiljölagen måtte överklaga Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut 2018-04-06 att inte byggnadsminnesförklara Länslasarettet beläget å fastigheten Sofiehem 3:1 i Umeå kommun.

Rivningslovet för Lasarettet avstyrktes samstämt av sakkunniga företrädare med hänsyn till byggnadens höga kulturhistoriska och arkitektoniska värde samt dess betydelse som del av en historisk helhetsmiljö (remissvar från Västerbottens museum, Västerbottens medicinhistoriska Förening, Föreningen Byggnadskultur i Umeå, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Hembygdsföreningen Umbygda och representanter för verksamhetsutövare i det gamla lasarettet samt stadsarkitektens tjänsteskrivelse). SBF yttrade sig 2015-01-30 över rivningslovet och anförde då sammanfattningsvis följande: "Den rivningshotade byggnaden har ett väl dokumenterat högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Byggnaden är utformad av två av sin tids mest kända arkitekter. Byggnaden utgör tillsammans med parken ett mycket värdefullt inslag i stadsmiljön. Svenska byggnadsvårdsföreningen framhåller med kraft att byggnaden bör bevaras." Ingen part ansågs ha rätt att överklaga rivningsbeslutet.

Läs hela brevet här.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!