Öppet brev till riksdag & kommuner

Den smygande förstörelsen av befintliga kulturvärden strider mot riksdagens beslutade miljökvalitetsmål. Så skriver Vicki Wenander, ordförande för Svenska byggnadsvårdsföreningen, i ett öppet brev till Kulturminister Alice Bah Kunke, Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan samt riksdagens Civil- och Kulturutskott.

Öppet brev angående hotet mot Sveriges byggda kulturarv

Svenska byggnadsvårdsföreningen verkar för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras. Vi vill med det här brevet uppmärksamma ansvariga politiker på den smygande förstörelsen av befintliga kulturvärden vid utbyggnaden i många av våra tätorter och landsbygdsmiljöer. Denna brist på respekt strider mot riksdagens beslutade miljökvalitetsmål "God bebyggd miljö". En av målets preciseringar anger att "det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas".

Byggnadsvårdsföreningen hemställer att ansvaret för att vårt byggda och gröna kulturarv tillvaratas vid fortsatt bebyggelseutveckling i landets kommuner förtydligas för aktörer som handhar planering och byggande. Detta enligt riksdagens mål och utifrån plan- och bygglagen och kulturmiljölagen. Åtgärder bör vidtas på verksnivå likväl som genom berörda kommunala organ (stadsbyggnad och kultur).

Svenska byggnadsvårdsföreningen är gärna med och samtalar om hur ett sådant arbete bäst kan utföras. Vi är också beredda att hjälpa till med utformningen av konkreta strategier för dessa nödvändiga insatser.

Bilagor:

För Svenska byggnadsvårdsföreningen
Vicki Wenander
Ordförande

 • Foto: Peggy Eklöf, 29 media
 • logotyp byggnadsvardsforeningen
  Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
  Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
  Svenska byggnadsvårdsföreningen
  Box 6442, 113 82 Stockholm
  Telefon: 08-30 17 85
  Email: kansli@byggnadsvard.se

  Cart

  Cart offcanvas

  Logga in

  Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!