Årsmöte i Lund

Föreningens medlemmar inbjuds härmed till årsmöte Fredag 12 april 2019 klockan 17:00 – 18:00 Hornsbergssalen, Tegnérsplatsen 6, Lund. Information om program i anslutning till årsmötet meddelas på hemsidan och i mejlutskick.

Föreningens inriktning under 2019

Under 2019 ska vi fortsätta vårt framgångsrika arbete inom våra arbetsområden försvara, vårda och utveckla. Medlemsutvecklingen är positiv, våra aktiviteter röner stort intresse och genomslaget för våra frågor i media har varit stort. Det är när de flesta parametrar pekar i rätt riktning som det är läge att ta ett rejält tag om verksamheten och fundera över framtiden. Vi har sökt och fått utvecklingsmedel från Riksantikvarieämbetet. Vi ska analysera verksamheten inom ett antal områden:

 

  1. 1. Organisatorisk genomlysning 

Hur bedrivs arbetet? Vem gör vad? Styrelse, Utskott, Kansli, Länsombud och Medlemmar? Behövs en annan organisering på nationell, lokal och/eller regional nivå?

  1. 2. Genomlysning av aktiviteter 

Aktiviteterna ska analyseras utifrån medlemsnytta och effekt. Gör vi rätt saker, i rätt omfattning? Är det något vi inte gör, som vi borde gör?

  1. 3. Storleken på föreningen

Ska föreningen tiofaldigas, dvs växa till 60 000 medlemmar, eller växa till 200 000 medlemmar likt naturvårdsföreningen eller minska till 600 väldigt aktiva medlemmar?

  1. 4. Samarbetet och samverkan

Vilka organiserade samarbeten finns idag? Fler? Färre?

Denna analys kräver medverkan från hela föreningen. Till vår hjälp har vi en konsult som ska leda arbetet. Efter analysen kommer nästa spännande fas, som innebär att vi ska ta ställning till vad vi vill med Byggnadsvårdsföreningen framöver. 

Årets årsmöte är inte förlagt i samband med den traditionella vårresan utan kombineras med ett arbetsmöte kring föreningens framtid. Det är styrelsens förhoppning att många länsombud och engagerade medlemmar kan delta i detta arbete. Verksamheten 2020 kan inte beskrivas närmare med tanke på verksamhetsutvecklingen men ambitionen är att vår verksamhet 2020 ska bedrivas ännu mer effektivt och med ännu bättre resultat över hela landet.

 

Styrelseförslag:

Årsavgifter för år 2020

Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgifterna skall höjas med cirka 5% enligt följande: Enskild medlem 375 kr (355), familjemedlemskap 485 kr (465), heltidsstuderande 265 kr (245), utlandsmedlem 495 kr (470), företagsmedlem 1 550 kr (1450). Senaste höjningen av medlemsavgifterna gjordes 2015.

Ersättning till styrelseordförande

Styrelsen föreslår att ordförandens årliga styrelsearvode ska vara ett prisbasbelopp. 

 

Anmäl deltagande till kansli@byggnadsvard.se senast 5 april 2019.

  

 

Se hela kallelsen här
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!