fbpx

Årsmöte Byggnadsvårdsföreningen

OBS! Årsmötet genomförs i år digitalt på grund av Corona.

Sista anmälningsdatum var 20/4.

Årsmötet genomförs i år för första gången digitalt på grund av Coronaviruset. Vi använder oss av plattformen Zoom och för att delta går du in på en länk som vi skickar till dig efter att du anmält dig. I vanliga fall är årsmötet öppet utan föranmälan, men i år behöver vi en anmälan om du vill delta.

Föreningens medlemmar inbjuds härmed till årsmöte fredagen den 24 april 2020 klockan 17.00 -18.30
Hantverkshuset, Lilla Bergsgatan 19, Askersund

 

Styrelsens förslag till årsmötet

Föreningens verksamhetsinriktning för 2020 – 2021
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som har till ändamål att verka
för byggnadsvårdens utveckling och värna bebyggelsearvet i människans och samhällets
tjänst.

Föreningen ska:
• verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras
• skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik
• hålla kunskapen om byggnadstradition och byggnadsteknik levande,
• främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia
• främja god kvalitet i samtida planering och bebyggelse
• samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse för byggnadsvård och byggnadskultur
• utveckla internationella kontakter inom byggnadsvårdsområdet

Övergripande målsättningar och aktiviteter för de kommande två åren
• Få större genomslag i samhällsdebatten, skriv ”artiklar” i alla sorters media mm
• Utveckla kunskapsförmedlingen, genom medlemstidningen och digitalisering
• Öka antalet ambassadörer, ju fler vi är, desto mer kommer vårt budskap att spridas, prioritera
aktiviteter som stärker föreningens varumärke och se värvningsmöjligheter i alla
sammanhang

Utvecklingsområden 2020-2021
Utifrån genomlysning av verksamheten och medlemsundersökningen, som genomförts 2019, kan vi konstatera att mycket i föreningen är bra.

Vi kan särskilt glädja oss åt:
• Stor enighet kring mål och syfte
• Starkt varumärke
• En förening med stort förtroendekapital
• Engagerad styrelse
• Kansli med stor kunskap
• Stolta medlemmar

Vi har några områden som vi kan arbeta på för att bli bättre:
• Tydligare intern rollfördelning mellan föreningens aktörer för att öka genomslaget och
utveckla den lokala och regionala verksamheten
• Konkretisera och prioritera föreningens två verksamhetsben – Kunskap & Påverkan
• Blicka framåt

Årsavgifter för år 2021
Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgifterna skall bibehållas på nuvarande nivå.
(Enskild medlem 375 kr, familjemedlemskap 485 kr, heltidsstuderande 265 kr, utlandsmedlem
495 kr, företagsmedlem 1 550 kr.) Senaste höjningen av medlemsavgifterna
gjordes 2020 och dessförinnan 2015.

Dagordning
1 Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte
ordföranden justera protokollet
4 Upprättande och godkännande av röstlängd
5 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst
6 Fastställande av dagordning
7 Framläggande av årsredovisning
8 Framläggande av revisionsberättelse
9 Fastställande av resultat- och balansräkning
10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11 Val av ordförande i styrelsen för ett år
12 Val av hälften av styrelsens ledamöter för två år
13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år
14 Utseende av ordförande och två andra ledamöter i
valnämnden för ett år
15 Fastställande av verksamhetsplan för nästföljande
kalenderår
16 Fastställande av årsavgifter för år 2020
17 Behandling av motioner
18 Övriga frågor

Jag vill anmäla mig till årsmötet!
Telefonnummer till kontaktperson: 08-30 37 85

Datum

fre 24 apr
Expired!

Tid

17:00 - 18:30

Kostnad

Kostnadsfri

Arrangör

Byggnadsvårdsföreningen
Webbplats
https://byggnadsvard.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Vänligen ange en giltig e-postadress.

Meny