fbpx

Del av St. Jörgens park

Del av S:t Jörgens park. Foto: Magnus Bäck CC BY

Län: Skåne
Ort: Lund

Svenska byggnadsvårdsföreningen har lämnat ett yttrande över förslag till detaljplan för Galgevången 1:20 m.fl i Lund.

Galgevången är del av St. Jörgens Park, planerad av stadsträdgårdsmästare Oscar Ahlström under 50-talet. Parken är utpekad i bevaringsprogrammet som kulturhistoriskt intressant tack vare de medeltida ruinerna av St Jörgens hospital. Parken är idag en fin miljö längs Skönadalsbäcken, ett grönområde som binder ihop vissa bostadsområden i Professorstaden och Villa Sunna och som ger ett fint naturinslag precis intill Lunds stadskärna. Den specifika delen av parken som ska bebyggas innefattar en radiomast och ett skyddsrum som är inte använt sen länge.

Hela planområdet ingår i riksintressområdet Lunds stadskärna (M:K 87) och den föreslagna utformningen av den nya byggnaden är inte anpassad till områdets höga kulturhistoriska värden. Det är inte bara en känslig historisk miljö men också värdefull natur som kommer attpåverkas med minskning av utrymmet för växt- och djurliv. Lund behöver sina gröna rum speciellt när de har en viktig mening i stadens övergripande grönstruktur.

De föreslagna byggrätterna för nya byggnader innebär generellt alltför tät exploatering som strider mot skalan i Lunds stadskärna, och det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” och också mot översiktsplanen.

keyboard_arrow_up