fbpx

Utlåtande Dalarö 3:4 och 3:5 Bellevue, Haninge

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har av berörda fastighetsägare ombetts att avge ett utlåtande över förslag till detaljplan för Dalarö 3:4 och 3:5, Bellevue, i Haninge kommun. Förslaget innebär att Hotell Bellevue, byggt på 1880-talet, byggs om för bostadsändamål varvid byggnaden i vissa avseenden avses återställas till ursprungligt utförande samt att tomtmarken ner mot vattnet bebyggs med friliggande enbostadshus. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning

SBF anser att den föreslagna exploateringen med fyra nya enbostadshus

  • strider mot riktlinjer i översiktsplanen vilket inte anges och motiveras i planbeskrivningen enligt lagkrav (PBL 4 kap 33§ p.5)
  • borde ha prövats genom en miljökonsekvensbeskrivning eftersom flera områdesskydd enligt miljöbalken gäller varför det föreligger risk för betydande miljöpåverkan (MB 6 kap 3§, PBL 4 kap 34§)
  • medför påtaglig skada på viktiga uttryck för riksintresset samt på natur- och kulturvärden enligt hushållningsbestämmelser i miljöbalken (MB 3 kap 6§ och 4 kap 1 och 4§§)
  • inte är relevant som ett särskilt skäl för att upphäva strandskyddet och att planförslagetdärför strider mot strandskyddsbestämmelserna (MB 7 kap 13-18§§, PBL 4 kap 71§)

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up