fbpx

Dalarö utlåtande

Utlåtande över förslag till detaljplan för Dalarö 3:4 och 3:5, Bellevue, i Haninge kommun.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har av berörda fastighetsägare ombetts att avge ett utlåtande över förslag till detaljplan för Dalarö 3:4 och 3:5, Bellevue, i Haninge kommun. Förslaget innebär att Hotell Bellevue, byggt på 1880-talet, byggs om för bostadsändamål varvid byggnaden i vissa avseenden avses återställas till ursprungligt utförande samt att tomtmarken ner mot vattnet bebyggs med friliggande enbostadshus. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning

SBF anser att den föreslagna exploateringen med fyra nya enbostadshus

 • strider mot riktlinjer i översiktsplanen vilket inte anges och motiveras i planbeskrivningen enligt lagkrav (PBL 4 kap 33§ p.5)
 • borde ha prövats genom en miljökonsekvensbeskrivning eftersom flera områdesskydd enligt miljöbalken gäller varför det föreligger risk för betydande miljöpåverkan (MB 6 kap 3§, PBL 4 kap 34§)
 • medför påtaglig skada på viktiga uttryck för riksintresset samt på natur- och kulturvärden enligt hushållningsbestämmelser i miljöbalken (MB 3 kap 6§ och 4 kap 1 och 4§§)
 • inte är relevant som ett särskilt skäl för att upphäva strandskyddet och att planförslagetdärför strider mot strandskyddsbestämmelserna (MB 7 kap 13-18§§, PBL 4 kap 71§)

Läs hela utlåtandet här.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
 • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
  Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
  Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler