fbpx

Däcksgatan 2, Hoby 11:29, Skillinge, Skåne

2023-10-02 inlämnades ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivningslov för befintligt bostadshus.

Fastigheten ligger inom riksintresset högexploaterad kust 4 kap 4§ miljöbalken. Fastigheten ligger också inom länsstyrelsens regionala intresse särskilt värdefull kulturmiljö och kulturmiljöstråk.

Bostadshuset är uppfört 1909 och genomgick vissa förändringar under mitten av 1900-talet, då tillkom bland annat de nu befintliga fönstren, entrédörrar, troligen även de tvåkupiga tegelpannorna. Samtliga byggnadsdelar är enligt kommunantikvarien typiska för 1950-talet.

Kommunantikvarien bedömer summerande att bostadshuset har ett högt kulturhistoriskt värde, att det bör bevaras och att rivningslov inte ska beviljas.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har överklagat rivningslovet och bland annat framfört:

Byggnaderna inom fastigheten Hoby 11:29 representerar en typisk byggnadstyp för fiskelägena på Österlen såsom Skillinge och Brantevik och bär med sig spår av platsens historia. I många av husen som uppfördes bodde arbetare, sjömän och hantverkare. Kommunens antikvarie framhåller: “Fastigheten med bostadshus, ekonomibyggnad och trädgård utgör en bebyggelsemiljö som vittnar om tidigare bostadsförhållanden och levnadsvillkor samt om vissa av effekterna som kom av samhällsutvecklingen under 1950-talet”

Hela överklagandet kan läsas här.

Press

Insändare: Jan Rydén: Moderaterna kör över sakkunniga och låter allmänintresset ge vika för äganderätten, Ystads Allehanda 2023-11-10

keyboard_arrow_up