Byggnadsvård vid Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland bedriver sedan mer än tio år utbildning inom byggnadsvårdsområdet. Verksamheten har gradvis utvecklats från en ett-årig påbyggnadsutbildning till det treåriga program som startade i och med höstterminen 2001.

Den treåriga utbildningen heter Tillämpad byggnadsvård och traditionella hantverk. Syftet med utbildningen är att ge en bred kunskapsbas inom byggnadsvården med inriktning mot byggnadsantikvariska arbetsuppgifter. Som framgår av namnet syftar utbildningen till att ge kunskaper om byggnader och byggnadsvårdens processer och att tillämpa dem i praktik. Hantverken har en framträdande roll, det är dock inte en hantverksutbildning utan målet är att ge en praktisk insikt i hantverken och dess roll i byggnadsvården.

Utbildningen kännetecknas av en tvärvetenskaplig behandling av problemställningar med växling mellan teori och praktik. Som ett exempel på detta kan nämnas hur vi tar oss an kalkputs inom utbildningen. Dels ger vi en teoretisk bakgrund – historisk, antikvarisk, byggnadsteknisk och kemisk – dels ger vi en praktisk, handfast introduktion till hela processen brytning, bränning, släckning, blandning och putsning.

Utöver det treåriga programmet finns en ettårig påbyggnadsutbildning som vänder sig till personer med högskoleutbildning inom något område med anknytning till byggnadsvården. Dessutom har vi ett utbud av sommarkurser och fristående kurser som varierar från år till år. Exempel på sådana kurser är:
– Bruk av kalk
– Traditionellt måleri
– Modernt byggande med traditionella material och metoder
– Kulturmiljövård i Sverige (en kurs speciellt för baltiska antikvarier)

Gotland är på flera sätt en fördelaktig plats för att studera byggnadsvård. Här finns många intressanta objekt, god branschkompetens, till exempel vid Byggnadshyttan, Nätverket för byggnadsvård på Gotland, Länsmuseet och länsstyrelsen. Utbildningen bedrivs huvudsakligen i Högskolans lokaler som ligger i direkt anslutning till världsarvsstaden Visby, mellan hamnen och Almedalen.

På Ar, längst upp på den gotländska västkusten, har Högskolan en liten filial. Här, mitt i den postindustriella kalkstensbygden, håller vi på att rusta upp en vattenkvarn vilken redan nu tjänstgör som utbildningslokal för en del praktiska moment. På sikt hoppas vi även kunna erbjuda logi vid Ar, vilket inte bara skulle minska resandet för våra ordinarie studenter utan även vara en tillgång för fort- och vidareutbildning.

Den lokala förankringen kopplas till ett starkt internationellt engagemang. Högskolan på Gotland deltar i flera EU-stödda utvecklingsprojekt rörande hantverk och pedagogisk utveckling samt har student- och lärarutbyten med England, Spanien och Italien. Vi har också använt våra internationella kontakter för att ordna studieresor till dessa länder.

Studenterna kommer från alla delar av landet och även från grannländerna Norge och Finland; Färre än 20 procent kommer från Gotland. Studenterna har mycket varierande bakgrund. De flesta har -erfarenhet av någon annan högskole-utbildning, några har hantverkserfarenhet och några få kommer direkt från gymnasiet. Rekryteringen är god. Till 30 ut-annonserade platser hade vi nästan 100 förstahandssökande.

För framtiden hoppas vi dels kunna konsolidera det treåriga programmet och anpassa studentantalet till arbetsmarknadens efterfrågan, dels kunna öka utbudet av kortare kurser för yrkesverksamma inom branschen.

Valvslagning ingår i den praktiska utbildningen som Högskolan på Gotland erbjuder. Fotograf/Illustratör: Tor Broström

Tor Broström

Kursansvarig för utbildningen Tillämpad byggnadsvård
Den treåriga utbildningen som heter Tillämpad byggnadsvård och traditionella hantverk omfattar:

– Traditionella byggnadshantverk och material
– Byggnadsteknik och byggnadsfysik
– Byggnadsarkeologi och uppmätning
– Restaurering och konservering, teori och historia.
– Teknik- och arkitekturhistoria
u001a- Byggnadsvårdens lagar och förordningar
u001a- Byggnadsvårdens och byggandets processer
u001a- Byggnadsvårdens teori och ideologi

tor.brostrom@hgo.se

1/2002